เมืองกาญฯ มุ่งโครงการภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง!

เน้น 3 อ.เน้นปฏิบัติสร้างสุขภาพดี

 เมืองกาญฯ มุ่งโครงการภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง!

          จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อพ่อ ระดับจังหวัด

 

          นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะการณ์เจ็บป่วย และตาย หรือพิการที่เป็นผลมาจากโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน หรือ โรคอ้วน หากประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว อาจจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่คนไทยจะต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนระดับพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 13 อำเภอ มีพฤติกรรมในการบริโภค และการใช้แรงกายอย่างเหมาะสมจนสามารถควบคุมน้ำหนักตัวเองนำไปสู่การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสสังคม เสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโภชนาการ และการใช้แรงกายที่เหมาะสมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะอ้วนลงพุงและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุผลสัมฤทธิ์สามารถสนองต่อนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

 

          นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2551 โดยเน้นการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำและเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ในด้านการนำกิจกรรม 3 อ. คือ อาหารออกกำลังกาย และอารมณ์ และกิจกรรมวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความความตื่นตัว และระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 เน้นการประเมินผลการดำเนินโครงการพร้อมจัดกิจกรรมถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนระดับจังหวัดเป็นองค์กรและชุมชนไร้พุงต้นแบบ

 

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนนำเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและบุคลากรจาก 14 องค์กร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวนกว่า 39,655 คน นำร่องขับเคลื่อนองค์กรและชุมชน เน้นส่งเสริมกิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขบัญญัติและโภชนาการที่ถูกต้องโดยจะดำเนินการคัดเลือกคนต้นแบบของแต่ละเครือข่ายองค์กรที่ใช้หลัก 3 อ.ที่นำมาปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จมาเป็นสื่อบุคคลพร้อมทั้งการประเมินผลจากการสุ่มสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกาย, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนความสำเร็จในองค์กรต้นแบบ ซึ่งหากการดำเนินงานใน 14 องค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลก็จะให้มีการขยายผลเน้นการรณรงค์ในกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถมีสุขภาพดี สวย-หล่อและไร้พุงตลอดไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

update : 11-09-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code