เมืองกรุงเก่า สร้างพื้นที่และคนต้นแบบเลิกเหล้า

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าเมืองกรุงเก่า จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา หวังสร้างพื้นที่และคนต้นแบบเลิกเหล้าเพื่อขยายผล

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลบางบาล สภาองค์กรชุมชนตำบลไทรน้อย อสม.ไทรน้อย พร้อมแกนนำชุมชนและประชานทั่วไปจาก 10 หมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม “รณรงค์และปฏิญาณตนงดเหล้า เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อตนเองและครอบครัว” เนื่องในวันเข้าพรรษาวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ณ วัดท่าสุทธาวาส ในพื้นที่ต้นแบบตำบลไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

จากนั้นได้จัดขบวนแห่เทียนและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ไปถวายวัดต่างๆ จำนวน 5 วัดได้แก่ วัดท่าสุทธาวาส วัดไทรน้อย วัดเก้าห้อง วัดปราสาททอง และวัดบุญกันนาวาส โดยมีเลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบาล และโรงพยาบาลบางบาลเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน

ทั้งนี้แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้นำผู้ร่วมงานทั้งหมดกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ และพระสงฆ์ …โดยนายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาลในปีนี้อำเภอบางบาลได้รับคัดเลือกให้เป็นอำเภอควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์เข้มแข็ง จากกรมควบคุมโรค ภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนงานรณรงค์ให้ประชาชนความสำคัญของ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” การลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวิถีชุมชนมาเป็นเวลานาน ทำให้สภาองค์กรชุมชนไทรน้อย ภายใต้การนำของกำนันวิษณุ แสงเดือน สามารถพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีหมู่บ้านปลอดเหล้า 2 หมู่บ้าน และมีคนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 30 คน ตลอดจนมีผู้ประกาศตนงดเหล้าตลอดชีวิตอีกกว่า 100 คน

 

 

ที่มา : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code