เพิ่มความปลอดภัยของเล่นเด็ก

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


เพิ่มความปลอดภัยของเล่นเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


“ของเล่น” เป็นสิ่งที่คู่กับเด็กทุกคน อย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยในของเล่นก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจสอบหาสารทาเลตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันของเล่นเด็กมีความหลากหลาย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมที่จะประกาศเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งของเล่นที่เป็นชิ้นและเครื่องเล่นสนาม เช่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันของเล่นเด็กมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำ สมอ.ในฐานะหน่วยงานกำหนดมาตรฐานและควบคุมสินค้าให้มีความปลอดภัย จึงได้ปรับแก้ไขมาตรฐานของเล่น มอก.685-2540 ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อป้องกันอันตรายหรือผล กระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่น รวมทั้งยกระดับการแข่งขันทางการค้าของอุตสาหกรรมของเล่นของไทย


โดยแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เช่น เพิ่มการตรวจสอบหาสารทาเลตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง โดยมีเกณฑ์ควบคุมปริมาณของสารทาเลตสำหรับของเล่นเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และของเล่นที่สามารถนำเข้าปากได้ต้องไม่เกิน 0.1% เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เห็นชอบแล้วและจะประกาศบังคับใช้ต้นปี 2563 


นอกจากนี้ ประกาศมาตรฐานเพิ่มสำหรับเครื่องเล่นสนามสาธารณะอีก 2 มาตรฐานคือ ชิงช้า และกระดานลื่น เพราะมีข่าวเด็ก ๆ ได้รับอันตรายจากการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ไม่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่า ในแต่ละปีมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นไม่ต่ำกว่า 34,000 คน จากนี้มีแผนกำหนดเพิ่มอีก 2 มาตรฐาน ได้แก่ ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก

Shares:
QR Code :
QR Code