เฝ้าระวังพ่อแม่จิตเภททารุณเด็ก

 

สธ.เตรียมเพิ่มระดับการดูแลเด็ก สตรี ที่ ถูกกระทำรุนแรง พร้อมเพิ่ม มาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เด็กไอคิวต่ำ ผู้พิการ ครอบ ครัวติดยา และมีพ่อแม่เป็นโรคจิตเภท หลังพบยอดสถาน การณ์ความรุนแรงพุ่ง 71 คน/วัน

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์การกระทำ ความรุนแรงในเด็กและสตรีของ ไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัด เจน โดยในปี 2549 ศูนย์พึ่ง ได้ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง 15,882 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 43 คน แต่ในปี 2553 ที่ผ่านมามีผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่ได้รับความ ช่วยเหลือเพิ่มเป็น 25,744 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 71 ราย

นางพรรณสิริกล่าวอีกว่า จากข้อมูลยังพบว่า ในจำนวน 25,744 รายนั้นเป็นเด็กร้อยละ 51 เป็นสตรีร้อยละ 48 โดยในเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงถึงร้อยละ 88 ช่วงอายุที่เด็กถูกกระทำความรุนแรงมากที่สุดอยู่ ในวัย 10-15 ปี ถึงร้อยละ 47 ของเด็กทั้งหมดที่มารับบริการ โดยเด็กกลุ่มนี้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศมากที่สุดถึงร้อย ละ 68 รองลงมาเป็นการทำ ร้ายร่างกายร้อยละ 21 ขณะที่ผู้ที่กระทำกับเด็กมากที่สุดคือ แฟนและเพื่อน สำหรับสาเหตุ ส่วนใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ ว่า มาจากสภาพแวดล้อม ประ กอบด้วย สื่อลามก ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออำนวย ซึ่งสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของผู้กระทำ และบ้านที่เด็กอยู่อาศัย ขณะที่สตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงร้อยละ 74 อยู่ในช่วงอายุ 25-45 ปี ถูกกระ ทำความรุนแรงจากคู่สมรสมากที่สุดถึงร้อยละ 46 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาท โดยถูกทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึงร้อยละ 75 รองลงมาคือ ถูกกระทำทางเพศร้อยละ 15

“ดังนั้น สธ.จะมีมาตรการ ให้ศูนย์พึ่งได้และเจ้าหน้าที่สา ธารณสุขเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น เด็กหญิงที่มีไอคิวต่ำ ผู้พิการ ครอบครัวผู้ที่ติดยาเสพติด สุรา พ่อแม่เป็นโรคทางจิตเภท ครอบครัวแตกแยก และจะขยายบริการให้ครอบคลุม ครบทุกโรงพยาบาลในชุมชนภาย ในปี 54 นี้” นางพรรณสิริกล่าว และว่า

นอกจากนั้น ยังมีการขยายการบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศด้วย โดยขณะนี้จัดตั้งศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลชุม ชนแล้ว 653 ศูนย์ ยังเหลืออีก 84 ศูนย์ และจะมีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการบริการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นปีแรก พร้อมมุ่งเน้นการฟื้น ฟูและเยียวยาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงรวมถึงผู้ได้รับผล กระทบ ซึ่งกำลังประสานการทำงานกับกระทรวงพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการร่วมมือการทำงานแก้ปัญหาให้เข้มข้นขึ้น

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code