เผย 5 โรคเรื้อรังคร่าชีวิตประชากรโลก

เผย 5 โรคเรื้อรังคร่าชีวิตประชากรโลก

รองปลัด สธ.เผยการเสียชีวิตของประชากรโลกและไทยมาจาก 5 โรคเรื้อรังคือ เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง และมะเร็ง เหตุจากขาดการออกกำลัง การกินและดื่มไม่เหมาะสม แนะเน้นรณรงค์ให้กินผัก ผลไม้และออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดี

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดการประชุม “รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ลดโรคภัย โรคไม่ติดต่อ” มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับปฏิบัติการเข้าร่วมประมาณ 100 คน พร้อมกล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังขณะนี้ทั่วโลกพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเกิดจากวิถีชีวิตประชาชนที่เปลี่ยนไปทั้งการขาดออกกำลังกาย การรับประทานและดื่มที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2548 พบสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร 35 ล้านคน มาจากโรคเรื้อรัง 5 โรค คือ เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง และมะเร็ง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของไทยที่พบว่าขณะนี้มีประชากรป่วยด้วย 5 โรคนี้และภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มมากขึ้น ประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นเบาหวาน 3.5 ล้านคน ความดันโลหิตสูง 8-10 ล้านคน ขณะที่ความชุกของโรคเบาหวานเท่าเดิมที่ร้อยละ 6.9 ความชุกความดันโลหิตสูงลดลงเพียงเล็กน้อยเหลือ 21.4 จากเดิม 22 ส่วนความอ้วนมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 34.7 จากเดิม 28.6 ข้อมูลนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2547 กับปี 2552

นอกจากนี้ พบว่าประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปใช้ชีวิตและกิจกรรมไม่เหมาะสมกับหลักของโภชนาการ สัดส่วนการบริโภคผัก ผลไม้ลดลง ในปี 2547 เปรียบเทียบกับปี 2552 ลดลงร้อยละ 17.7 จาก 21.7 ส่วนการออกกำลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.5 จากเดิมร้อยละ 77.5  ทั้งนี้ การทำให้ประชากรมีสุขภาพดีต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้น ที่มีส่วนสำคัญช่วยลดน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ร่างกายได้ร่างกายได้สารอาหารครบ 5 หมู่ และการออกกำลังช่วยลดอ้วน ลดโรค รวมถึงเน้นการปฏิบัตินำ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้องหมั่นออกพื้นที่สำรวจและให้ความรู้ ประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 

ที่มา: สำนักข่าวไทย
 

Shares:
QR Code :
QR Code