เผยต้นแบบอาคารแยกโรค

ที่มา : สยามรัฐ


เผยต้นแบบอาคารแยกโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


การป้องกันเชื้อแพร่กระจายในโรงพยาบาล จำเป็นมากที่ต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน การแยกอาคารสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลทุกแห่งต้องให้ความสำคัญ


นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กล่าวว่า ห้องแยกโรคติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลในการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ  โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่วัณโรคที่สามารถแพร่เชื้อโรคแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ได้ โรงพยาบาลจะมีห้องแยกโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งปกติแล้ว การก่อสร้างห้องแยกโรคนั้นมีต้นทุนต่อหนึ่งเตียงสูงมาก ต้องติดตั้งอุปกรณ์ราคาแพง ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถก่อสร้างได้เพียงพอความต้องการได้


กรมฯ โดยกองแบบแผนจึงจัดทำต้นแบบอาคารแยกโรคติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดค่าก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้จริง ปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วย และบุคลากรการแพทย์  โดยอาคารแยกโรคติดเชื้อ 3 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง แบ่งเป็นห้องแยกโรคแบบห้องรวม 18 เตียง ห้องแยกโรคแบบห้องเดี่ยว2 เตียง ห้องพิเศษ 8 เตียง มีการระบายอากาศแบบผสมผสาน ด้วยการใช้ระบบเครื่องกลสมรรถนะสูงปรับอากาศ และด้วยวิธีแบบธรรมชาติในบางพื้นที่ ทั้งยังใช้พลังงานต่อตารางเมตรต่อปี น้อยกว่าอาคารอ้างอิงของเกณฑ์ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทยสูงถึง 37.90% มีความคุ้มค่าเหมาะนำไปใช้ในทุกภาคส่วน

Shares:
QR Code :
QR Code