เผยงดขายเหล้าช่วงโควิด ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


เผยงดขายเหล้าช่วงโควิด ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน thaihealth


แฟ้มภาพ


ทีมศึกษาวิจัยฯ เผยมาตรการสั่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลดีต่อความปลอดภัยทางท้องถนน โดยพบสถิติจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง


ที่ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ หัวหน้าทีมวิจัยโครงการสำรวจ การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดเผยว่า ทีมวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง นำโดย นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สสส. ได้ดำเนินการสำรวจตามโครงการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีการสั่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสำรวจตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 กลุ่ม ประกอบด้วย


ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต บุคลากรทางการแพทย์ ประชาคมงดเหล้าระดับจังหวัด แกนนำเยาวชนขับเคลื่อนงานงดเหล้าระดับจังหวัด อาจารย์มหาวิทยาลัย องค์กรศาสนา และคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  ใน 9 จังหวัด


จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 20-25 เม.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 102 ชุด พบผลที่น่าพอใจ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมด อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86 ทำให้การหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นส่วนใหญ่ จำนวนอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ประชาชนรับรู้และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี มีการรักษาระยะห่างทางกายภาพเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


แต่จากการสำรวจพบว่าผู้ติดสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย จากการขาดแอลกอฮอล์หรืออาการลงแดงมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้มีการคัดกรองผู้ติดสุราเรื้อรัง เพื่อนำเข้าสู่การช่วยเหลือและบำบัดทั้งในมิติของชุมชนและมิติของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ควรจัดให้มีการส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดสุรา เพื่อป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำอีก

Shares:
QR Code :
QR Code