เผยคนไทยดื่มสุรา สูบบุหรี่ลดลง

ที่มา : ข่าวสด


เผยคนไทยดื่มสุรา สูบบุหรี่ลดลง thaihealth


แฟ้มภาพ


เผยรายงานสถานการณ์การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ไตรมาส 3 ปี 2563 มีแนวโน้มลดลง แนะสร้างข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน จะช่วยให้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และเลขาการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ไตรมาส 3 ปี 2563 โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลงเล็กน้อย คือลดลงเฉลี่ย 5.5 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 7.5 เปอร์เซ็นต์ และการบริโภคบุหรี่ลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์


ศ.นพ.ประกิตกล่าวต่อว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้คำแนะนำว่าการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นมาตรการในระดับประเทศ แต่ยังขาดการให้ความสำคัญกับกลไกการจัดการปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดและเข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดเป็นข้อตกลงร่วมของคนในชุมชน จะช่วยให้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code