เป้าหมายของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          เป้าหมายของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เชิงพฤติกรรมที่ยอมรับกันทั่วโลก มี 2 ประการหลัก ได้แก่


/data/content/25267/cms/e_begklopsu378.jpg


          1. การให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน


          2. การให้ทารกได้รับนมแม่ต่อเนื่องไปจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่าพร้อมกับการได้รับอาหารเสริมตามวัยที่ถูกต้อง


          กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในปี พ.ศ.2549 ทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือน ร้อยละ30


          สำหรับเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากการได้รับอาหารที่ดีที่สุดเพื่อการเจริญเติบโตทางกายแล้ว ลูกยังจะได้รับการพัฒนาทุกด้านไม่ว่า อารมณ์ จิตใจ สังคม และปัญญา (IQ&EQ) อันเกิดจากวิธีการ (care) ที่ลูกได้ขณะดูดนมแม่


          ที่มา : หนังสือ "คู่มือการบริหารจัดการคลินิกนมแม่สำหรับโรงพยาบาลทุกระดับ" กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code