เปิด 6 อาการ “จิตผิดปกติ”

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์


เปิด 6 อาการ


แฟ้มภาพ


          กรมสุขภาพจิตลงนามร่วม สพฉ.จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยทางจิต อารมณ์และพฤติกรรมรุนแรง ทั้งก้าวร้าว อาละวาด หลงผิด หวาดระแวง ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูโดยด่วน ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา ผ่านสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป


          ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่17ประจำปี2561น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมกับ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ลงนามความร่วมมือเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาเครือข่ายงานป้องกันและการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต โดยมีข้อตกลงดำเนินการ4 มาตรการ ได้แก่1.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสุขภาพจิต 2.วางมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาหลักเกณฑ์จำแนกกลุ่มอาการผิดปกติทางจิต เกณฑ์และวิธีการในการออกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตในระยะวิกฤติฉุกเฉิน 3.พัฒนาศักยภาพและขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐทั่วประเทศทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต อาทิ มูลนิธิ องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน และ4.ร่วมกันจัดทำแผนและดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายงานด้านการป้องกันและการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพจิต


          น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตถือเป็นภาวะวิกฤติอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงออกมาทางอารมณ์และพฤติกรรมที่รุนแรงและเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ทรัพย์สิน และสังคมรอบข้าง จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับผู้ที่มีอาการวิกฤติทางกาย ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.2551 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งสามารถรักษาให้หายหรือทุเลาและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและสังคมให้มีความปลอดภัย โดยในปี2560มีผู้ป่วยทางจิตในระยะฉุกเฉินได้รับการนำส่งรักษา16,697ครั้งเพิ่มจากปี2551ที่มี11,266ครั้ง


          "ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะดำเนินการจัดการช่วยเหลือ นำผู้ที่มีอาการผิดปกติทางจิตในระยะฉุกเฉิน รักษาในสถานพยาบาลจนพ้นภาวะฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐานหรือได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และสามารถใช้หลักประกันสุขภาพได้ทุกสิทธิการรักษาได้เช่นกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยวิกฤติทางกายและใจ นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ญาติหรือผู้ดูแล รวมทั้งคนในชุมชนและสังคมด้วย จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม2561เป็นต้นไป" น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า อาการและพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มี6ลักษณะได้แก่ 1.หูแว่ว 2.เห็นภาพหลอน3.หวาดระแวงไร้เหตุผล4ก้าวร้าว อาละวาด 5.หลงผิดคิดว่าตัวเองมีความสามารถเหนือคนอื่นเช่นเป็นเทพเจ้า เทพเทวดาเป็นต้น และ6.แต่งกายแปลกกว่าคนปกติและมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือคนอื่นได้แก่พยายามจะฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเองหรือคนอื่น หากประชาชนพบเห็นผู้ที่มีอาการที่กล่าวมาอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669 ได้ตลอด 24ชั่วโมง เพื่อนำตัวเข้ารักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code