‘เปิดใจ…ให้โดยเฉพาะ’ เรียนรู้ เข้าใจ ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพโดย สสส.


'เปิดใจ...ให้โดยเฉพาะ' เรียนรู้ เข้าใจ ประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth


สสส.จับมือกล่องดินสอ เปิดพื้นที่ "เปิดใจ…ให้โดยเฉพาะ" เรียนรู้ เข้าใจ "ประชากรกลุ่มเฉพาะ" คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน เด็กในสถานสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง จากผู้รับ…สู่ผู้ให้ ผ่านกิจกรรมศิลปะสองวัยอ่านหนังสือเสียง ฝึกอาชีพ สร้างพลเมืองจิตอาสา


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ครัวสวนครูองุ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เปิดตัวโครงการ “เปิดใจ…ให้โดยเฉพาะ” กิจกรรมส่งต่อการให้ของ "ประชากรกลุ่มเฉพาะ" 


'เปิดใจ...ให้โดยเฉพาะ' เรียนรู้ เข้าใจ ประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth


โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะที่ยังขาดโอกาสหรือถูกละเลย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดกิจกรรมสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเป็นจิตอาสาให้สำหรับคนกลุ่มนี้ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุในกทม. ดูแลเยี่ยมเยือน รับฟัง ให้คำปรึกษา หรือการทำกิจกรรมศิลปะสองวัย และส่วนที่ละเอียดอ่อนกว่าคือ การสนับสนุนให้ประชากรกลุ่มเฉพาะหรือคนชายขอบเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้รับเป็นผู้ให้ เช่น การสนับสนุนให้ผู้ต้องขังอ่านหนังสือเสียงจากในเรือนจำและส่งให้คนตาบอด เป็นการทำให้ผู้ต้องขังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความภูมิใจว่าตนเองสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อได้ และยังเป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆให้สังคมเห็นคุณค่า และเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มคนชายขอบอีกด้วย


'เปิดใจ...ให้โดยเฉพาะ' เรียนรู้ เข้าใจ ประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth


นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้จัดตั้ง บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ผู้จัดทำโครงการ ให้…โดยเฉพาะ กล่าวว่า โดยปกติแล้วประชากรกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้รับ หรือมีอาสาสมัครจากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมทำกิจกรรมหรือนำสิ่งของมามอบให้เท่านั้น สำหรับโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้รับได้เป็นผู้ให้ผ่าน 7 กิจกรรม อาทิ อ่านหนังสือเสียงของผู้ต้องขังเพื่อส่งมอบให้คนพิการทางสายตา มีผู้ต้องขังและนักเรียน นิทานหุ่นมือ จัดแสดงละครหุ่นมือ กิจกรรมเรียนรู้การดูแลสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ กิจกรรมศิลปะสองวัยและผู้สูงอายุฝึกอาชีพให้กับคนไร้ที่พึ่ง รวมผู้เข้าร่วมจากทุกกิจกรรมจำนวน 590 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคนไร้ที่พึ่งทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงานชุมชนด้วย


'เปิดใจ...ให้โดยเฉพาะ' เรียนรู้ เข้าใจ ประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth


“เพราะเราเชื่อมั่นว่า การให้ไม่มีสิ้นสุด และไม่ถูกจำกัดด้วยสถานะบุคคลใด ๆ วงจรแห่งการให้ที่ส่งต่อมากกว่าสิ่งของ แต่ส่งต่อความรู้สึก น้ำใจ ความภาคภูมิใจของผู้ให้ และความสุขใจของผู้รับ” นายฉัตรชัยกล่าว


'เปิดใจ...ให้โดยเฉพาะ' เรียนรู้ เข้าใจ ประชากรกลุ่มเฉพาะ thaihealth


สำหรับ งานเปิดใจ…ให้โดยเฉพาะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สวนครูองุ่น ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) บรรยากาศในงานมีการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของประชากรกลุ่มเฉพาะ ตลอดทั้ง 2 วัน มีภาคีเข้าร่วมจัดแสดงและเข้าร่วมวงเสวนาจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, กลุ่มผู้สูงอายุ Young Happy, สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย/หญิงธัญบุรี, กลุ่มละครพระจันทร์เสี้ยว, Art by Heart Bangkok, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร,ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งการแสดงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มอาสาคนพิการ การแสดงกิจกรรมนิทานหุ่นมือจากอาสาสมัครในโครงการ วงดนตรีสานใจคอรัส (กลุ่มนักดนตรีผู้สูงอายุ) นวด ออฟฟิศซินโดรม คอ บ่า ไหล่ โดย ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ