เปิดใจเด็กน้อยยุวทูตการอ่าน

        เด็กน้อยเปิดใจ รักการอ่านเพราะเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ทำให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น


/data/content/25331/cms/e_acefgnpuvz29.jpg


          เด็กชายนครินทร์ โคตรศรี นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลยุวทูตการอ่าน จากการจัดของ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ให้สัมภาษณ์ในวันขึ้นรับรางวัลว่า


      ตนเป็นคนชอบอ่านหนังสือ เพราะการอ่านเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ทำให้ได้ความรู้ที่หลากหลายจากการอ่าน การเข้าร่วมโครงการนี้ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น สอบได้คะแนนดีขึ้น เกรดเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิม ตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมาก หนังสือเล่มโปรดของผมคือ "ภูมิรักษ์ธรรมชาติ" ชุด ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันอีสาน ภาคใต้ เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพจาก "ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ" มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต วิถีชีวิต การค้า อาชีพ ของคนพื้นถิ่นดั้งเดิม การทำเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การทำปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ ปลูกผัก ปลอดสารพิษ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร


       นอกจากนี้แล้วตนยังชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ เนื่องจากผมสนใจงานด้านการเกษตรอยู่แล้ว จึงชื่นชอบหนังสือประเภทนี้ และหนังสือทฤษฎีทางการเกษตรส่วนมากมักมีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับในหลวงของเรา ผมชอบมากครับ นอกจากได้รับความรู้แล้ว ผมยังได้นำความรู้ ไปปฏิบัติจริง ที่บ้านผมกับแม่ได้ช่วยกันทำแปลงผักสวนครัวไว้รับประทานเอง เช่น กะเพรา โหระพา นอกจากนี้ผมยังได้ทดลองปลูก "พริกกลับหัว" ซึ่งทำให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกแบบธรรมดา ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้มาจากการอ่านทั้งสิ้นครับ


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code