เปิดโครงการ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่” หวังคนไทยอายุยืน 80 ปี

สธ.จัดโครงการสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ โดยเริ่มรณรงค์วันที่ 20 สิงหาคมเป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตัวเอง และให้ทุกกรมในสังกัดหันมาทำงานเน้นส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกว่าการรักษา

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โครงการสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (good health starts here) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในเรื่องสุขภาพ และเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งการป้องกัน และการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี แข็งแรง เปลี่ยนจากเดิมที่มักจะบอกประชาชนในเชิงลบฝ่ายเดียว เริ่มต้นว่าอย่าทำ เพราะจะทำให้เป็นโรค แต่โฉมหน้าการทำงานตามเป้าหมายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขจากนี้ไปคือ การทำให้คนไทยมีสุขภาพดี ทั้งกายและจิต โดยใช้ปรัชญาว่า สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

นพ.ประดิษฐกล่าวต่อว่า คำว่าที่นี่หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีสุขภาพดี เพราะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี หรือโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมทั้งปัญหาสุขภาพจากการใช้สิ่งเสพติดต่างๆ ล้วนเกิดมาจากพฤติกรรมของตนเอง ในปี 2555 ทั้งประเทศมีผู้เสียชีวิตประมาณ 400,000 คน ในจำนวนนี้ 1.2 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 30 เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุ จึงต้องเร่งสร้างความตระหนัก กระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

“ช่วงอายุที่ต้องเน้นให้ดูแลสุขภาพมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 6-20 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดจากการดูแลตัวเองไม่ดีพอ รวมทั้งขาดการเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจเข้าสู่การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุต่างๆ อีก จึงจำเป็นต้องทำงานเชิงรุกให้ความรู้ในการดูแลตัวเองด้วย ขณะที่เมื่อก้าวสู่อายุ 20-60 ปี ก็ต้องกระตุ้นไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงอีก ซึ่งทั้งหมดจะทำให้คนไทยมีอายุยืนขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้านับจากนี้ คือใน พ.ศ.2566 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี”

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code