เปิดแล้ว แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดพิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวแนวใหม่ ที่เป็นมิตรต่อเด็ก (children and family friendly hospital) พร้อมขยายบริการการรักษาปัญหาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต ตั้งเป้าสู่ความเป็นเลิศด้านสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นภายในปี 2559 เผยเด็กไทยป่วยด้วยโรคสมาธิสั้นถึงร้อยละ 6.5 หากปล่อยทิ้งไว้ความรุนแรงของปัญหาจะเพิ่มขึ้นเสี่ยงติดยา ต่อต้านสังคมไปจนถึงฆ่าตัวตาย

เปิดแล้ว แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดพิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก (opd) ของสถาบันฯ ณ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หลังจากที่ได้มีการได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อยกระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวในปัจจุบัน

นายแพทย์ทวี ตั้งเสรี โดยมี นายแพทย์ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ในฐานะประธานมูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณหญิงกรรณิการ์ คัมภีรพันธุ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

นายแพทย์ทวี กล่าวว่า การดำเนินการปรับปรุงอาคารแผนกผู้ป่วยนอกของสถาบันฯ เป็นหนึ่งในนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ซึ่งมีความต้องการสูงแต่ด้วยลักษณะสภาพถานบริการที่ใช้มานาน การจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก รวมถึงปัญหาอคติต่อการเข้ารับบริการ เป็นอุปสรรคอย่างเร่งด่วนที่สามารถจัดการได้ทางกายภาพและส่งผลต่อจิตใจผู้มารับบริการ จากกรอบความคิดสถานบริการที่เป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว (children and family friendly hospital) ที่สถาบันฯ ดำเนินการจะทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเข้ารับการรักษาทางจิตเวชของเด็ก วัยรุ่นทั่วไป

“กรมสุขภาพจิตพร้อมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ทั่วประเทศ 17 แห่งในสังกัดกรมสุขภาพจิตพัฒนาบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เพื่อรับมือปัญหาด้านนี้ของประเทศ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านโดยโทรศัพท์สายด่วน 1323 หรือ 1667 เพื่อขอทราบรายละเอียดและการนัดหมาย” รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   กล่าว

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ทางด้าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า ความต้องการของประชาชนในด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาโรคสมาธิสั้น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทางองค์การอนามัยโลก(who) ต้องการให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยมีรายงานการสำรวจสถานการณ์ปัญหาโรคนี้พบผู้ป่วยถึงร้อยละ 6.5 คาดว่ามีเด็กป่วยถึง 313,155 คน เมื่อเทียบกับประชากรเด็กนักเรียนระดับ ป.1 – ป.6 ที่มีเกือบ 5 ล้านคน เป็นโรคอันดับหนึ่งของผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถาบันฯ ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ดำเนินงานด้านบริการผู้ป่วยนอกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยพบได้ถึงร้อยละ 41.21 ของผู้ป่วยทั้งหมด 

“ถึงแม้เป็นปัญหาของเด็กแต่พบว่าถูกละเลยในการรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลให้ 2 ใน 3 ของผู้ป่วยมีอาการจนเป็นผู้ใหญ่ มีผลต่อตนเองและสังคม โดยพบว่า 1 ใน 4 ทำผิดกฏจราจร มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม 1 ใน10 มีปัญหาใช้สารเสพติด และพยายามฆ่าตัวตาย และมีร้อยละ 5 ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ” นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าว 

เปิดแล้ว แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ทั้งนี้ แนวทางการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกัน การตรวจพบและรักษาโดยเร็วด้วยยารักษาสมาธิสั้น จิตบำบัดและครอบครัวบำบัด ทำให้อาการป่วยของเด็กกลับมาเป็นปกติได้ อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้ง ครอบครัว ครู จิตแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข ในส่วนของสถาบันฯ ได้ให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านสมาธิสั้นโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งยังให้ความรู้และแนวทางแก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กสมาธิสั้น รวมถึงประสานร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวทางในการดูแลเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียนอย่างถูกต้อง

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจที่สำคัญคือ การส่งเสริม ป้องกันปัญหา และให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2512 โดยให้บริการทั้งในเชิงรุกเช่น งานสุขภาพจิตโรงเรียน ดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย องค์กร มูลนิธิที่รับผิดชอบด้านเด็กและเยาวชน ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญที่มีผลต่อเด็กและวัยรุ่น เช่นปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาด้านเพศ ความรุนแรงในวัยรุ่น และงานในเชิงรับที่สำคัญคือการให้บริการผู้ป่วยนอกในเวลา คลินิกพิเศษ คลินิกนอกเวลา โดยทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นและสหวิชาชีพที่มีมาตรฐาน

โดยสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ 02 354 8305-7 สายด่วนเด็กวัยรุ่น 02 354 8300 หรือ www.smartteen.net

 

 

ที่มา: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ