เปิดเวทีเรียนรู้ ‘มัสยิดครบวงจร’

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) 


ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) 


เปิดเวทีเรียนรู้ ‘มัสยิดครบวงจร’ thaihealth


สสม.ภาคใต้ตอนบน ลงพื้นที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยมีนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบนและเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจกรรมภาค ลงพื้นที่เปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดมิสบาฮุดดีน ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยนางสาวกรรณทิมา  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมมัสยิดครบวงจร ที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม ได้แก่


1.มัสยิดต้องมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดและมีการดูแลรักษาความสะอาดภายนอกและภายในอาคารมัสยิด


2.มัสยิดต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน


3.มัสยิดมีการบริหารการจัดการที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน


เปิดเวทีเรียนรู้ ‘มัสยิดครบวงจร’ thaihealth4.มัสยิดต้องมีห้องน้ำผู้สูงอายุในมัสยิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ


5.มัสยิดมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายทรงศักดิ์ หมานจิตร ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายอิสหาก สาลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองให้เกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารมัสยิด รวมถึงเนื้อหาที่สอดแทรกในภาพรวมของบทบาทหน้าที่และการบริหารมัสยิดของคณะกรรมการมัสยิด อาจารย์นาวาวี มาศโอสถ เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา การช่วยกันในเรื่องของการรักษาความสะอาดในมัสยิด รณรงค์ให้มัสยิดมีการคุตบะวันศุกร์ในเรื่องของสุขภาวะโดยให้เอกสารของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ที่มีอยู่แล้วในมัสยิดมาเป็นข้อมูลในการให้ความรู้


การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 100 กว่าคน โดยมีการพัฒนามัสยิดบริเวณในอาคารมัสยิดถึงแม้สภาพอากาศฝนฟ้าจะตกหนัก แต่ทุกคนที่มาเข้าร่วมเวทีให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศในการเปิดเวทีให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น อีกทั้งทางศูนย์กิจกรรมภาคยังมีหนังสือสุขสาระและเอกสารต่างๆมาแจกในเวทีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำกลับไปอ่านร่วมถึงรู้จักกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)ให้มากขึ้นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code