เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนาจังหวัดระนอง


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" 


นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ อ.เมืองระนอง โดยมี ดร.ชยพล บัวดิษ ประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สสส. และประชาชน จำนวน 100 คน เข้าร่วม


นายพรเทพ รอง ผวจ.ระนอง กล่าวว่า การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ "สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3" ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทุกภาคส่วน ได้ร่วมศึกษารายละเอียดเอกสารหลัก ภาคผนวก ร่างมติ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2561 (ร่างที่ 3) เพื่อให้ความเห็นต่อเอกสารหลัก ร่างมติ ในนามของกลุ่มเครือข่าย โดยมีข้อมูลวิชาการ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนและรับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ครั้งที่ 9/2561 และเพื่อให้คณะทำงานวิชาการได้รายงานผลการดำเนินงานของมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด พร้อมรับข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพต่อไป


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth


ทั้งนี้ สมัชชาสุขภาพ คือ อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดทำงานด้วยกัน ให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่เป็นระบบผ่านการระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติจริงจากเรื่องเล็ก ๆ จากคนใกล้ตัว ไปถึงนโยบายระดับชาติอีกด้วย.


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth


เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง สานพลังสร้างสุข คนระนอง ปีที่ 3 thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code