เปิดเวทีผู้ประกอบการ ยกระดับตลาดสดไทย

กรมอนามัยเปิดเวทีผู้ประกอบการ ยกระดับตลาดสดไทย กิจการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นพ.เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “ชมรมฯ ก้าวหน้า…พัฒนาสู่ aec” ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและยกระดับครัวไทยให้เป็นครัวของอาเซียน โดยกรมอนามัยได้ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับตลาดสด น่าซื้อ ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  ด้วยการสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการตลาดสดและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทำให้ขณะนี้ ตลาดสดทั่วประเทศ มีจำนวน 1,533 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ จำนวน 1,302 แห่ง การพัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อทั้ง 3 ด้านของกรมอนามัยที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คือ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.จิรัตน์ ตั้งฐิตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานตลาดสด น่าซื้อ และร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อยในเขต 1 พบว่า มีตลาดสดจำนวน 57 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.2 และมีร้านอาหารและแผงลอย จำนวน 12,927 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 11,793 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.2 ซึ่งการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคด้วย โดยผู้ประกอบการจะต้องมีความตระหนักด้านสุขลักษณะ ความสะอาด ที่สำคัญจะต้องพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และเอกลักษณ์ที่อยู่ภายใต้ความเป็นไทย ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านภาษาและการสื่อสารประชาสัมพันธ์

อีกทั้ง การจัดประชุมสัมมนา “ชมรมฯ ก้าวหน้า..พัฒนาสู่ aec” เพื่อพัฒนาชมรมผู้ประกอบการตลาดสดและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร เขต 1 ประกอบด้วย ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในระดับจังหวัดและระดับเขต สมาคมตลาดสดไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารที่มีความจำเป็น เพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code