เปิดอบรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอีสาน 7 จังหวัด

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามรัฐ


เปิดอบรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอีสาน 7 จังหวัด thaihealth


อธิบดีสถ.เปิดอบรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอีสาน 7 จังหวัด หวังพัฒนาเด็กปฐมวัยเสริมสร้างสมาธิ สามัคคีกันมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วม


นายสุทธิพงศ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนัก 3 และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นศูนย์ฝึกอบรม ด้วยการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และให้ขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. อื่น โดยโครงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มศูนย์ฝึกอบรมจำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 12 จังหวัด ซึ่งในวันนี้ ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม แบบฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ 2. กลุ่มศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ ซึ่งในวันนี้ มี อปท. ใน 7 จังหวัด และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม สกลนคร บึงกาฬ และจังหวัดยโสธร


การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และนำฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้บุคลากรของ อปท. และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ อปท. อื่นที่สนใจต่อไป


"กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางของมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ให้ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ครบทุกด้านผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ เพราะการเล่นจะเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก เกิดความสามัคคีกัน ให้เด็กมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา และจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดี คือการได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และที่บ้านนั่นเอง" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code