เปิดศูนย์ `โรคปอดจากอาชีพ` หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

  /data/content/25086/cms/e_bcfgiqsz2347.jpg


        กรมการแพทย์เปิดศูนย์ 'โรคปอดจากอาชีพ' หลังพบมีผู้ป่วยหอบหืดจากอาชีพ 395 ราย ระบุ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ เกิดมาก รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ พร้อมเผยศูนย์ช่วยให้ตรวจโรคปอดได้แม่นยำขึ้น


          นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเปิดศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอกว่า สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545-2552 ในกลุ่มโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ พบผู้ป่วยจำนวน 795 ราย จำแนกเป็น หืดหอบจากอาชีพ 395 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.8 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 175 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 เหตุจากก๊าซควันไอระเหย 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 เหตุจากฝุ่นหิน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 สงสัยเหตุจากใยหิน 2 ราย ฝุ่นฝ้าย 4 ราย และอื่นๆ 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.1 ทั้งนี้ เห็นได้ว่า โรคจากการประกอบอาชีพ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ เพราะมีอุบัติการณ์สูง และอาจรักษาไม่หาย เมื่อโรคมีความรุนแรงมาก แต่โรคเหล่านี้สามารถที่จะป้องกันได้


          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรคจากการประกอบอาชีพยังเป็นปัญหาและมีการรายงานผู้ป่วยน้อยกว่าความเป็นจริง รวมทั้งยังไม่มีสถาบันหรือหน่วยบริการทางสุขภาพที่จะเป็นแกนหลักในการรองรับการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพอย่างครบวงจรในระดับประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ ภายใต้ความดูแลของสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคระบบหายใจของประเทศ เพื่อการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน วินิจฉัยรักษา และฟื้นฟู รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการ ตลอดจนเป็นสถาบันในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ


          นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า ศูนย์ดังกล่าวพัฒนาการค้นหาสาเหตุของโรคปอดจากการประกอบอาชีพให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น จากเดิมใช้ระบบการซักประวัติและการเป่าลมหายใจออก ปัจจุบันมีภาพประกอบการแปรผลผ่านระบบโอเอซีส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กับโรคปอดจากการประกอบอาชีพในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ สถาบันโรคทรวงอกใช้วิธีการค้นหาโดยการตรวจหาสารต่างๆ ที่สงสัยในผู้ป่วยแต่ละราย โดยวิธี Specific inhalation Challenge Test (SIC) และมีการพัฒนาครบวงจรโรคอื่นโดยทำระบบเครือข่าย Network เพื่อรับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ ได้รับความสนใจจากแพทย์อาชีวอนามัยเป็นจำนวนมาก เช่น โรคปอดฝุ่นทรายหรือซิลิโคสิส และโรคปอดจากใยหินหรือโรคเอสเบสตอส สถาบันโรคทรวงอก มีรังสีแพทย์และอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ ที่เป็น Certified B-reader ในการอ่านฟิล์ม เพื่อการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดจากการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code