เปิดศูนย์ฆ่าเชื้อโรครถส่งสินค้า ควบคุมโรค ASF

ที่มา : เดลินิวส์


เปิดศูนย์ฆ่าเชื้อโรครถส่งสินค้า ควบคุมโรค ASF  thaihealth


เปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ คุมเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์ที่นำเข้านำผ่าน-นำออกตามด่านพรมแดนทุกแห่งของประเทศไทย


นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คนแต่เป็นโรค ไวรัสที่ระบาดในสุกรอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หากสุกรติดโรคแล้วจะทำให้สุกรตายทุกตัว เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษาที่จำเพาะ รวมถึงเชื้อโรคมีขนาดใหญ่จึงตายยาก ทำให้สามารถทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน ปัจจุบันภาคการปศุสัตว์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ กำลังได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของ โรคแต่นับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หรือยานพาหนะที่ใช้บรรทุกนำเข้า-นำผ่าน-นำออกประเทศไทย อีกทั้งยังรวมถึงจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำติดตัวเข้ามา ที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศ หากพบการระบาดของโรคดังกล่าวจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยอย่างมาก


สำหรับการป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ASF ในสุกร (war room) ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและประชุมชี้แจงเกษตรกรถึงอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการระบาดของโรคนี้ ตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรทุกฟาร์มและให้คำแนะนำเพื่อปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวต่างชาติมิให้นำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ติดตัวเข้ามาประเทศไทย เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์ที่นำเข้านำผ่าน-นำออกตามด่านพรมแดนทุกแห่งของประเทศไทย


เตรียมความพร้อมให้มีระบบการทำลายสุกรที่เป็นโรคและซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเร่งด่วน


เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคของยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่ประเทศ   ในจังหวัดชายแดนจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร  เชียงราย และสระแก้ว ซึ่ง จ.นครพนมเป็นจังหวัดลำดับที่ 4 ที่จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ตามความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรการที่ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ASF ในสุกรเข้าประเทศได้

Shares:
QR Code :
QR Code