เปิดร.ร.เฮ็ดดีมีสุขครบองค์ประกอบสุขภาวะ

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เปิดร.ร.เฮ็ดดีมีสุขครบองค์ประกอบสุขภาวะ thaihealth


ม.อุบลฯ ผนึก สสส. เปิด ร.ร.เฮ็ดดีมีสุข ครบองค์ประกอบสุขภาวะ-เน้น 'นักเรียน-ครู-ชุมชน'


ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะอีสานตอนล่าง เปิดเผยถึงกิจกรรมมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ในโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสุขภาวะที่มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนครบ 5 องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ คือ สิ่งแวดล้อมเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเป็นสุข และนักเรียนเป็นสุข เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังพัฒนาครูที่มีความกระตือรือร้นเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเป็นเครื่องมือพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้เป็น ผู้เรียนที่เป็นสุข สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรตลอดจนคู่มือส่งเสริมการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุขภาวะ


"โครงการโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุขมุ่งมั่นพัฒนาครูและกระบวนการเรียนการสอนสู่การเรียนการสอนที่มีความสุข สร้างให้ผู้เรียน ผู้สอน องค์กร รวมถึงชุมชนรอบข้างเป็นสุข ผ่านกระบวนการแอ๊กทีฟ เลิร์นนิ่ง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการทำโครงงานเป็นฐาน ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 47 โรงเรียน การจัดงานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีแนวคิด "เรียนให้เป็น เล่นให้รู้" มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่ความสุข แบ่งประเด็นโครงงานออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดการขยะ การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเสริมทักษะอาชีพ และห้องเรียนสุขภาวะ


"การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาวะกำหนด รูปแบบวิธีการและการดำเนินงานที่แตกต่าง สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา ทำให้ครูได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายและมีความน่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขจากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและนำไปสู่สุขภาวะ 5 ด้านดังกล่าว" ผศ.ดร.ปิ่นวดีกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code