เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่ความยั่งยืน

Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่ความยั่งยืน

เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่ความยั่งยืน

                เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ innowhale ร่วมกับ สสส. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน 3 ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (Heathy eating) นวัตกรรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activity) นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต (Mental health) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นโดยทีมที่ได้รับเลือกจากโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมทีมละ 300,000 บาท พร้อมที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพตลอดโครงการ

ที่มาของโครงการ

               แนวโน้มผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและจำนวนผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการใช้ชีวิตของคนไทยในเรื่องการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย การกินอาหารที่หวามมันเค็มเกินปริมาณ ภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน รวมถึงการมีวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี ประเด็นปัญหาเหล่านี้สามารถทำงานในเชิงป้องกัน เสริมสร้างทักษะ และสร้างสภาพแวดล้อมควบคู่กับแนวทางแก้ไขได้

               สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความสำคัญกับการป้องกัน เสริมสร้างทักษะและสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดรับกับความท้าทายในการใช้ชีวิตของคนไทย จึงทำให้เกิดโครงการเฟ้นหานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่กำลังขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวเพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประชาชนในสังคมไทยได้จริง

               การสร้างเสริมสุขภาพ  หมายถึง กระบวนการสร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

               นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. สนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อยอดขยายผลในประชากรไทยได้
 2. สร้างแรงขับเคลื่อนให้นวัตกรมีความสนใจในการผลิตนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
 3. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหม่ ๆ ที่ช่วยทำให้สุขภาพของคนไทยดีมากขึ้น

 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

ทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมจำนวน 300,000 บาท/ทีม

ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนานวัตกรรมสังคม

การเข้าถึงที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญเชิงประเด็น

ได้สร้างเครือข่ายนวัตกรสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการทีมอื่นๆ

 โจทย์นวัตกรรม

 1. Healthy Eating – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาวะ เช่น ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และเข้าถึงอาหารปลอดภัย
 2. Physical Activity – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมทางกาย เพิ่มการขยับร่างกายหรือการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อวัน และลดภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน
 3. Mental Health – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ผ่านการเสริมสร้างพฤติกรรม ทักษะ วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเชิงบวก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพ ใน 3 ประเด็นเป้าหมาย ได้แก่ Healthy Eating, Physical Activity, Mental Health
 2. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดำเนินการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีลูกค้าแล้ว
 3. ทีมมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ
 4. สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง ม.ค. พ.ค. 2566

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

 1. ทีมที่มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ที่มีแนวคิดสำคัญในเรื่อง Health Promotion and Health Prevention 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

               – นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต (Mental health)

               – นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (Heathy  Eating)

               – นวัตกรรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย (Physical activity)

               โดยนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องตรงกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) คือการมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดโรค ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น ควรตอบโจทย์กลุ่มคนที่ยังไม่มีโรคประจำตัว ให้สามารถดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้

*** ไม่รวมโครงการที่เกี่ยวกับการรักษา การคัดกรอง การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร บริการ fitness ***

 1. ทีมที่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้ดำเนินการแล้ว และมีกลุ่มเป้าหมายใช้สินค้า/บริการแล้ว: Problem-solution Fit
 2. สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้จริง: Feasibility
 3. มีแผนการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของนวัตกรรม: Scalability

หมายเหตุ :  ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของเจ้าของนวัตกรรม สสส. และ innowhale ขอสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

ระยะเวลาโครงการ

22 ต.ค. – 30 พ.ย. 2565 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ลิงก์ใบสมัคร bit.ly/health-promo-acc

5 พ.ย. 2565 
Open House ชี้แจงรายละเอียดและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ (online)
6 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อ 12 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ

(คัดเลือกจากใบสมัคร) ทาง Facebook: innowhale และอีเมลผู้สมัคร

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ต้องเตรียมสไลด์นำเสนอและ

ส่งให้ทีมงานภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2565 (รายละเอียดจะแจ้งในอีเมล)

20 ธ.ค. 2565
Pitching นำเสนอโครงการต่อกรรมการ

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

27 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อ 3 ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Health Promotion Innovation Accelerator 2022 และมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 300,000 บาท ทาง Facebook : innowhale และอีเมลผู้สมัคร
ม.ค. 2566 Orientation กิจกรรมปฐมนิเทศผู้รับทุน
ม.ค. – พ.ค. 2566 ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมตามแผน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.innowhale.com/hpa2022/

ส่งใบสมัครที่ bit.ly/health-promo-acc

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญลักษณ์ 081-5361562

Shares:
QR Code :
QR Code