เปิดพื้นที่เรียนรู้อาหารสุขภาวะต้นแบบ ตลาดเขียว จตุจักร

ตลาดเขียวจตุจักร

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่โดมขาวริมรั้ว ประตู 1 ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัย เน้นลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการ สสส. สานพลัง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. และกว่า 20 ภาคีเครือข่ายอาหารสุขภาวะ เปิดพื้นที่เรียนรู้อาหารสุขภาวะต้นแบบ “ตลาดเขียว จตุจักร” เน้นหลักการสำคัญ 8 เรื่อง 1.พื้นที่กระจายผลผลิตอินทรีย์ อาหารปลอดภัยสู่คนเมือง 2.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ 3.มีที่มาจากเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง 4.มีมาตรฐานรับรอง PGS หรือออร์แกนิค 5.ราคาเป็นธรรม 6.พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 7.กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 8.เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการตลาดเขียว เกษตรกร และผู้บริโภค

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346479

Shares:
QR Code :
QR Code