เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ปง

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 


เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ปง thaihealth


มหกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอปง ครั้งที่ 2 (Family Reading)  เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้


เมื่อไม่นานมานี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ โครงการอ่านยกกำลังสุข Book Bank เดินทาง โดย สำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)  อำเภอปง, ทีมทันตาภิบาล ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลปง  และเครือข่ายครูแกนนำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว่า 30 ศูนย์ จัดงานมหกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอปง ครั้งที่ 2 (Family Reading)  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอปงและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะด้วยการอ่านของครูผู้ดูแลเด็ก และเครือข่ายผู้ปกครองจาก 30 ศูนย์ ได้มาแสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย  โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิด


เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ปง thaihealth


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า แผนงานฯได้ให้การสนับสนุนสำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการอ่านยกกำลังสุข Book Bank เดินทาง ซึ่งได้ทำงานขับเคลื่อนการอ่านในพื้นที่อำเภอปงมากกว่า 3 ปี  ทั้งนี้ทำงานกับกลไกส่งเสริมการอ่านที่เป็นครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขยายแนวคิดส่งเสริมการอ่านให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 อบต. จากการเสนอแนวคิดความสำคัญของหนังสือนิทานกับเด็กปฐมวัยให้กับผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูล ความสำคัญ ซึ่งท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการเลือกสรรนิทานที่เหมาะสมกับเด็กๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือที่มีผลต่อพัฒนาการเจริญเติบโตของลูก ซึ่งการทำงานในระดับพื้นที่ของโครงการฯนั้นทำให้เห็นแนวทางการทำงานเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเห็นความร่วมมือของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่อไป


เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ปง thaihealth


และในปี 2559 ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอปง โดย จัดอบรมแกนนำส่งเสริมการอ่านให้กับ ครู กศน.,ครูอาสาในแต่ละตำบล  ซึ่งเป็นกลไกที่ทำงาน “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” และสามารถขยายเครือข่ายการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน โครงการอ่านยกกำลังสุขฯ จึงขยับสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยความร่วมมือของทุกหน่วยทั้ง  โรงพยาบาลปง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พร้อมเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กอำเภอปง และสำนักงาน กศน.  ร่วมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านคลอบคลุมทั้งอำเภอปงในเร็ววันนี้


เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อ.ปง thaihealth


ภายในงานมหกรรมการอ่านอำเภอปง ครั้งที่ 2 (Family Reading)  มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานส่งเสริมการอ่านและผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการอ่านยกกำลังสุข ฯ และมีการนำเสนอผลงาน นิทรรศการ และกิจกรรมจากครอบครัวส่งเสริมการอ่าน จาก 29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , การแสดงละครหุ่น เงาเรื่อง “นิทานบนท้องฟ้า” จากกลุ่มละครพระจันทร์พเนจร จ.เชียงใหม่ ,มีกิจกรรมลานหนังสือสำหรับเด็ก , ลานกระปุกออมสินหยอดยิ้ม ฯลฯ


โดยเปิดกว้างให้หน่วยงานที่ และครือข่ายที่สนใจ  ได้เข้าร่วมงานเพื่อร่วมหนุนเสริมแนวทางการจัดสวัสดิการหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมสร้างเป็นกระแสทางสังคมในการทำงานส่งเสริมการอ่านในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาต่อไป   

Shares:
QR Code :
QR Code