เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุง

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เจริญกรุง thaihealth


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ “สร้างสรรค์เจริญกรุง” จัดกิจกรรมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนย่านเจริญกรุงในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้การออกแบบบริการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน


อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนากรุงเทพมหานคร บนแนวคิดของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งแม้จะเป็นการพัฒนาบนพื้นที่ย่านเจริญกรุง แต่ก็นับเป็นการจุดประกายสร้างความตื่นตัว และเชื่อมั่นว่าจะขยายไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นย่านสร้างสรรค์ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดย TCDC เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นของทุกคน และเป็นสิ่งที่มีค่าใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และต่อยอดทางธุรกิจ TCDC จึงพัฒนากระบวนการ Design Thinking การออกแบบวิธีคิดและศาสตร์การออกแบบบริการเซอร์วิส ดีไซน์ เข้ามาเป็นตัวช่วยในความคิดนั้นให้สามารถตกผลึกเป็นความรู้ได้


โดยรูปแบบกิจกรรมในโครงการ “สร้างสรรค์เจริญกรุง (Co-Create Charoenkrung)” จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมระดมความคิดเห็นของชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์, กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนเพื่อออกแบบและจัดทำพื้นที่สร้างสรรค์, กิจกรรมสร้างสรรค์เจริญกรุง เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง, กิจกรรมสื่อสารสาธารณะ


สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ www.tcdc.or.th และ Facebook : Co-Create Charoenkrung


 


 


ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code