เปิดฝึกอบรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ.เชียงใหม่

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ m2fnews.com


เปิดฝึกอบรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ.เชียงใหม่ thaihealth


'รองอธิบดี สถ.' เปิดฝึกอบรม สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 9 จ.เชียงใหม่


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม และปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 9 โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วม ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และท่านอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และนำฝึกปฏิบัติสร้างสนามเด็กเล่น มีการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน เพื่อให้บุคลากรของ อปท. ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ อปท. อื่นที่สนใจต่อไป


เปิดฝึกอบรมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จ.เชียงใหม่ thaihealth


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้ อปท. สามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และขยายผลการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ โรงเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษาในสังกัดของท่าน หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนในเขต อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ได้ขอให้ อปท. ทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อย่างน้อย อปท. ละ 1 แห่ง โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562


รองอธิบดี สถ. กล่าวตอนท้ายสุดว่า กรมฯ ต้องขอขอบคุณท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ท่านดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ และขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ครบทุกด้านผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code