เปิดบ้าน ‘ฟาร์มสร้างสุข’ ยึดหลักเกษตรประณีต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก สสส.


เปิดบ้าน 'ฟาร์มสร้างสุข' ยึดหลักเกษตรประณีต thaihealth


คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงาน "เปิดบ้านฟาร์มสร้างสุข" ในพื้นที่ 30 ไร่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี


เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เปิดงาน "เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข" ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่ 30 ไร่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ได้ใช้หลักการทำเกษตรประณีตคือ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำนาสวนผสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับโอกาสอันดีจากการที่ คุณยายสุมณี ราญรอนอริราช ได้บริจาคที่ดิน ซึ่งในช่วงเดียวกัน นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ภาคอีสาน พบว่า การทำเกษตรแบบพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหาการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมได้ จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับบริจาค ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


คณะร่วมกับ สสส. รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน คือ พ่อคาเดื่อง ภาษี โดยมีเป้าหมายพัฒนาโมเดลการดำเนินการต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร ที่ครบวงจรในระดับองค์กร ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบตลาด สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ และไม้ยืนต้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประชาชนทั่วไปในเขต กทม.และพื้นที่ใกล้เคียง

Shares:
QR Code :
QR Code