เปิดนิทรรศการ TUDA 2019 “เมืองออกแบบ คนออกเดิน”

ที่มา : ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง


ภาพประกอบจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง


เปิดนิทรรศการ TUDA 2019


               สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จัดงานนิทรรศการและเสวนาประจำปี 2562 สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย Thai Urban Designers Association (TUDA 2019) รองนายกฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เปิดงาน ภายใต้แนวคิด "City Walk by Urban Design เมืองออกแบบ คนออกเดิน" จับมือภาคีพัฒนาเมือง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา แสดงผลงานโครงการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเดินเท้า ชูไฮไลต์ที่คนเมืองห้ามพลาดกับ "ดัชนีเมืองเดินได้" (GoodWalk Index) บนแผนที่ขนาดยักษ์ พร้อมนับถอยหลัง "พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค" สะพานคนเดินเท้าและพื้นที่สีเขียวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่หลายคนเฝ้ารอ และเสวนา "24 เมืองรองออกเดิน" รู้ก่อนใคร 24 เมืองรองทั่วไทยมีศักยภาพเป็น "เมืองเดินได้" พบกัน 17-23 ก.ย. 62 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


               นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาประจำปี 2562 ของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย หรือ TUDA 2019 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งปีนี้สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (TUDA) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "City Walk by Urban Design เมืองออกแบบ คนออกเดิน" มีเป้าหมายสร้างความรู้ ความเข้าใจ และช่วยปลุกจิตสำนึกสังคมและทุกภาคส่วนถึงโครงการพัฒนาเมืองที่เน้นสภาพแวดล้อมการเดินเท้า


               "การแก้ปัญหาของเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจและความสามารถในการใช้กระบวนการด้านนโยบาย และด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยจะมีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินกว่า 300 สถานี การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะสถานีเหล่านี้ ด้วยแนวคิด "การเดินเท้า" จึงเป็นเรื่องสำคัญและร่วมสมัยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคในพื้นที่ต่างๆ ได้" รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิด


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในฐานะประธานจัดงาน TUDA 2019 กล่าวว่า นิทรรศการ TUDA 2019 มีเป้าหมายจุดประกายให้สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนการเดินเท้าในพื้นที่เขตเมือง ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 15 องค์กร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เป็นผู้ออกแบบเนื้อหานิทรรศการหลัก โดยนำเสนอดัชนีเมืองเดินได้ (GoodWalk Index) ในกรุงเทพฯและเมืองรองทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญจากโครงการ "เมืองเดินได้ เมืองเดินดี" (Goodwalk Thailand) ข้อมูลดังกล่าวสามารถต่อยอดสู่การสร้างเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินเท้าได้ต่อไปในอนาคต


               "สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินเท้า ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่พื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเท้าภายในเขตพื้นที่เมือง จะว่าไปข้อโต้แย้งว่าทำไมเมืองต้องเดินได้-เดินดี แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม แต่เป็นเรื่องของสุขภาวะของคน สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เมืองที่เดินได้-เดินดี ลดโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนถึง 10 % สำคัญกับเมืองกรุงเทพที่สถิติคนเป็นโรคอ้วนถึง 44% เมืองที่เดินได้-เดินดี ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทางอากาศ และ PM 2.5 เมืองที่เดินได้-เดินดีส่งเสริมความรู้จักมักคุ้นของคนกับย่าน นั่นคือ ความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเมือง นำไปสู่ความเป็นพลเมือง และสุดท้าย เมืองที่เดินได้-เดินดี กระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแสเศรษฐกิจเสรีนิยมและเศรษฐกิจฐานความรู้ อนาคตของเมืองขึ้นกับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหากเมืองยังเดินไมได้เดินไม่ดี ไม่มีความน่าดึงดูดแก่บริษัท แรงงานสร้างสรรค์มาลงทุนและทำงานในเมืองได้" ผศ.ดร.นิรมล กล่าว


               นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยจัดนิทรรศการและเสวนาประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีเป้าหมายให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพสถาปนิกผังเมือง และมีส่วนช่วยผลักดันให้โครงการพัฒนาเมืองประสบผลสำเร็จ ที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดงานมาแล้ว 3 วาระ ประกอบด้วย TUDA 2015 เจ้าพระยา คลอง เมือง TUDA 2016 City on the Move : ขับเคลื่อน เชื่อมต่อ และ TUDA 2017 กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง ตามลำดับ โดยได้รับสนับสนุนที่ดีจากหลายภาคส่วน


               พร้อมกล่าวว่า การจัดนิทรรศการประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานด้านการพัฒนาเมืองหลายภาคส่วน อาทิ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด, กลุ่ม May Day, Healthy Space Forum, Creative Crew, LandProcess, Shma Soen และสมาคมนักผังเมืองไทย ตลอดจนความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 


               ผู้สนใจสามารถเดินทางมาชมนิทรรศการ TUDA 2019 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 กันยายน 2562 เต็มอิ่มตลอด 1 สัปดาห์ ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และร่วมฟังเสวนา "24 เมืองรองออกเดิน" โดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และนายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในวันอาทิตย์ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code