เปิดถนนห้ามจอดช่วงสงกรานต์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


เปิดถนนห้ามจอดช่วงสงกรานต์ thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดรายชื่อถนนในกรุงเทพฯ ห้ามจอดช่วงสงกรานต์ ขนน้ำสาด หยุดรถเปิดเพลงให้คนเต้น ก็ไม่ได้ เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการจราจร


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอด กําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว และกําหนดระเบียบการใช้ทาง ในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2561 เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร


พร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) (4) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 322/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้


ห้ามเดินรถทุกชนิด ในถนนข้าวสาร ตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00-24.00 น. ของแต่ละวัน


ห้ามเดินรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00-24.00 น. ของแต่ละวัน ในถนนจักรพงษ์, ถนนบวรนิเวศน์, ถนนสิบสามห้าง, ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกคอกวัว ถึงวงเวียนสิบสามห้าง และถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกนราลม


ห้ามรถยนต์ซึ่งบรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนน ทั้งสองฝั่ง 12-15 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 06.00-24.00 น. ของแต่ละวัน ในถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ปากซอยอ่อนนุช ถึงถนนอ่อนนุชตัดถนนศรีนครินทร์, ซอยอ่อนนุช 30, ซอยอ่อนนุช 44, ซอยอ่อนนุช 46, ซอยสุขุมวิท 93, ซอยวชิรธรรมสาธิต 57, ซอยศรีนครินทร์ 38, ซอยศรีนครินทร์ 40 และซอยศรีนครินทร์ 42


ห้ามรถยนต์ซึ่งบรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนน ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00-24.00 น. ของแต่ละวัน  ในถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกวิทยุ, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงแยกนราลม, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราลม ถึงแยกนรินทร, ถนนสุขุมวิท 103 ตั้งแต่ปากซอยอุดมสุข ถึงแยกศรีอุดม, ถนนศรีนครินทร์, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9, ถนนพัฒนาการ และ ถนนอ่อนนุช


ห้ามรถยนต์ซึ่งบรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2561 ในถนนพระราม 1 ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ถึงแยกราชประสงค์, ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกหัวลําโพง ถึงแยกศาลาแดง, ถนนพระราม 6 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถึงแยกจรัสเมือง, ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานหัวช้าง ถึงแยกสามย่าน, ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า, ถนนบรรทัดทอง ตั้งแต่สะพานเจริญผล ถึงแยกสะพานเหลือง, ถนนจารุเมือง ตั้งแต่แยกจรัสเมือง ถึงแยกมหานคร, ถนนวุฒากาศ, ถนนโพธิ์แก้ว, ถนนจักรพงษ์, ถนนราชินี ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี ถึงถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์, ถนนพระอาทิตย์, ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกวันชาติ ถึงป้อมพระสุเมรุ, ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกบางลําพู, ถนนราชดําเนินกลาง, ถนนมหาไชย, ถนนดินสอ, ถนนตะนาว, ถนนอัษฎางค์, ซอยลาดพร้าว 101 และซอยเพชรเกษม 69 ตั้งแต่ปากซอยเพชรเกษม 69 ถึงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ


ห้ามรถยนต์ซึ่งบรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนน ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00-22.00 น. ของแต่ละวัน ในถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงแยกสุทธิสาร, ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกวิภาวดี – สุทธิสาร ถึงแยกรัชดา – สุทธิสาร, ถนนประชาสุข ตั้งแต่ปากซอยอินทามระ 59 ถึงแยกประชาสุข, ถนนสายไหม, ถนนประชาอุทิศ, ถนนวัดเวฬุวนาราม, ถนนช่างอากาศอุทิศ, ถนนโกสุมรวมใจ, ซอยพหลโยธิน 54/1 (ถนนเลียบคลองสอง) และ ซอยพหลโยธิน 56


นอกจากนี้ ยังมีถนนสายอื่นๆ ที่ห้ามรถยนต์ซึ่งบรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ํา สงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนน ทั้งสองฝั่ง โดยแบ่งตามช่วงเวลาต่างกันไป โดยสามารถดูรายละเอียดข้อบังคับทั้งหมด รวมถึงข้อยกเว้นได้ที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

Shares:
QR Code :
QR Code