เปิดตัว 6 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


วว. เปิดตัว 6 เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฯ thaihealth


แฟ้มภาพ


วว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย จับมือพันธมิตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เปิดตัวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ รองรับเปิดเสรีทางการค้า


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว.  พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและพันธมิตร โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประานเปิดงาน


ดร.อัจฉรา กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure) ให้มีจำนวนที่เพียงพอได้มาตรฐาน  โดยจัดทำระบบให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ที่เรียกว่า MOST One Stop Service ซึ่งระบบจะให้บริการแบบครบวงจรด้านการทดสอบและสอบเทียบ เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการเครื่องมือและปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในกระทรวง ให้เป็นระบบ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง


" การจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ผ่านการรับรองมาตรฐาน  อันจะส่งผลระยะยาวทั้งต่อการพัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของไทยได้อย่างยั่งยืน .” รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว


ด้าน ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. มุ่งเน้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการใน 6 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง และการบริการท่องเที่ยว อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสำนักรับรองระบบคุณภาพของ วว. ในการเป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065  ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เป็นการรองรับการเปิดเสรีทางการค้า รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจได้รับจากการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี


ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว วว. ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมการท่องเที่ยว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


ทั้งนี้ระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ที่เรียกว่า MSTQ ซึ่งแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การกำหนดมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ที่เปิดตัวในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งภายในประเทศและในระดับสากล


อย่างไรก็ดี วว. โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ในการเป็นหน่วยรับรองระบบคุณภาพ ที่มีระบบบริหารจัดการการทำงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021 และ ISO/TS 22003 ทำหน้าที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHASAS 18001) ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดี (GMP)  ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)  ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000) เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code