เปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพโดย สสส.


เปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” thaihealth


สสส. จับมือ สถาบันประสาทวิทยา เครือข่ายพุทธิกา ชี้ ทำบุญได้ด้วยแรงกาย แรงใจ ไม่ต้องใช้เงิน ชวนชาวพุทธสร้างพลังแห่งความดีผ่านงานจิตอาสา มุ่งสู่วิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างสังคมแห่งการให้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องบุญในพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรม “ชิมลองจิตอาสา” รับรู้แนวคิดการแบ่งปันผ่านร้าน “ปันกันอิ่ม”  ให้ธรรมะผ่านร้านหนังสือ “หนุนปัญญา” ภายในงานมีการเสวนา “ชีวิตเปลี่ยนสังคม” และฟังธรรมบรรยายให้ข้อคิดเรื่องฉลาดทำบุญกับการทำงานอาสาสมัครที่ทำแล้วใจเป็นสุขและเกิดประโยชน์ต่อสังคม


เปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” thaihealth


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา กล่าวว่า การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้มีแค่การทำทาน แต่ยังรวมถึงการเสียสละเวลา แรงกาย น้ำใจ ความรู้ความสามารถ ความเอื้ออาทรให้แก่ผู้อื่น และผู้รับก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพระสงฆ์ หรือที่วัดเท่านั้น แต่ยังสามารถให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าคน สัตว์ หรือแม้แต่การช่วยฟื้นฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรม อาทิ สถานสงเคราะห์ องค์กรมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร  องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา รวมถึงโรงพยาบาล ซึ่งโครงการฯ มีพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อรองรับจิตอาสา ๒ แห่ง คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันประสาท หวังว่าจะเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการจิตอาสาเป็นฐานในการสร้างองค์กรสุขภาวะ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการให้ มีปีติอิ่มใจ นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ยิ่งมีความสุข ซึ่งเกิดจากมีปัญญาประกอบเข้ามา


เปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” thaihealth


นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” เน้นการทำบุญเพื่อพัฒนาคุณธรรมในจิตใจคน และเชื่อมโยงมิติทางสังคมโดยเปิดให้ร่วมแบ่งปันเวลา ทรัพย์สิน หรือความใส่ใจต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในสังคม ให้ได้เรียนรู้ความสุขจากการให้ และนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด พฤติกรรม เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม รวมทั้งจะช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว และการเสพติดความสุขจากวัตถุ กิจกรรรมจิตอาสา ซึ่งเป็น ๑ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ชื่อว่า “ไวยาวัจมัย” คือ การทำบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ โดยผู้อาสาเข้าร่วมจะได้ทำงานอาสา อาทิ ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ทำอาหารแบ่งปัน พัฒนาสื่อเพื่อผู้ป่วยและญาติ ศิลปะเด็ก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ตัวอย่างแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตอาสาเป็นฐานในการสร้างองค์กรสุขภาวะ 


เปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” thaihealth


พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า  กิจกรรม “ฉลาดทำบุญ วิถีสร้างสุข” วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกเร้าพลังแห่งความดีผ่านกระบวนการจิตอาสา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างการเรียนรู้เรื่องการทำบุญรูปแบบใหม่ในสังคมไทย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการแบ่งปันอย่างกว้างขวางในอนาคต 


เปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า นับเป็นโอกาสในการส่งเสริมวิถีสุขภาวะผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร ซึ่งถือเป็นช่องทางหลัก (pathway) ของการพัฒนาสุขภาวะ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส. ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีสุขภาวะ โดยเฉพาะการมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ นำสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ