เปิดตัวสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม 4 ก.พ.นี้

 

คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม  (สปกช.) จะจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต ขึ้นใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.

 

 

ชื่อโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต

 

เจ้าของโครงการ

สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม (สปกช.)

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

…………………………

 

หลักการและเหตุผล

 

            ภาคเกษตรกรรมไทยกำลังประสบกับปัญหาวิกฤติหลายด้าน เช่น จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ทำการเกษตรเริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ ความไม่แน่นอนของสภาวะตลาดและขีดความสามารถในการผลิตที่จำกัดทำให้เกษตรกรประสบกับปัญหาหนี้สิน สูญเสียที่ดินทำกินมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นภาคเกษตรกรรมกำลังเผชิญปัญหาใหม่ ๆ จากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้รัฐบาลไทยต้องลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีให้ต่างชาติมาลงทุนได้ง่ายและมากขึ้น การขยายการคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบรรษัทข้ามชาติ การเข้ามาลงทุนการเกษตรและการถือครองที่ดินโดยต่างชาติ ตลอดจนต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผลต่อการระบาดของโรคและแมลง  การเกิดอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งล้วนมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสมดุลทางธรรมชาติ สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และความสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารของเกษตรกรและคนไทยโดยรวม

 

การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูภาคเกษตรกรรม จำเป็นต้องพิจารณาถึงหลายระบบต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิต ขีดความสามารถในการจัดหาปัจจัยการผลิต โอกาสเข้าถึงตลาดและราคาที่เหมาะสม นโยบายเรื่องสินเชื่อ การเงิน การลงทุน ภาษี  ระบบการดูแลเกษตรกรผู้ด้อยโอกาส หรือ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แมลง/โรคระบาด การอนุรักษ์พันธุ์พืช สัตว์ และที่สำคัญ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ภาคเกษตรกรรม ชุมชนท้องถิ่น จากการแผ่ขยายทุน การครอบงำทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศ ทั้งนี้หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม วิชาการ สื่อสารมวลชน เครือข่ายของเกษตรกรเอง รวมทั้งเครือข่ายผู้บริโภค และคนในสังคมต้องร่วมกันปฏิรูประบบต่างๆ ดังกล่าว

 

โดยที่คนในสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ยังตื่นตัวกับเรื่องเหล่านี้ไม่มากนัก คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม  (สปกช.)  จึงได้ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 

1) เพื่อประมวลสภาพการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพ วิถีชีวิต คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

2) เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบต่อประเทศให้แก่ผู้นำของภาคส่วนต่างๆที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

3) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

แนวทางการดำเนินงาน

 

– ประมวลข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

– ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเชิญเป็นวิทยากร

– คัดกรองและเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

– ประชาสัมพันธ์เนื้อหาการประชุม

– สรุปผลหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารและสื่อประเภทอื่นๆเพื่อเผยแพร่ต่อไป

 

รูปแบบ/เนื้อหาการประชุม

 

– การชี้แจงถึงความเป็นมาของการจัดประชุม และแนะนำหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

– ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดย ศาสตราจารย์ นพ. ประเวศ วะสี

– การอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง แนวทางการรับมือกับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี

อาเซียนที่มีต่อเกษตรกรไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

– ผู้แทนภาคการเมือง                                             10  คน

– ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง                           50  คน

– ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน                              20  คน

– ผู้แทนจากภาคประชาชน/ประชาสังคม                     80  คน

– ผู้แทนจากภาคธุรกิจ                                            20  คน

– ผู้แทนภาควิชาการ                                              15  คน

– ผู้แทน อปท.                                                     15  คน

– ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และสื่อสารมวลชน      15  คน

– ผู้แทนนิสิต นักศึกษา                                           20  คน

 

เวลา /สถานที่

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  เวลา 08.30 น. 15.30 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.

 

งบประมาณ      

 

จาก สปกช. และ สสส.

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

– ประชาชนในสังคมตระหนักในปัญหา ผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน สภาวะโลกร้อน และผลกระทบจากการพัฒนาตามแบบทุนนิยม

– เกิดเครือข่ายในหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกันป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– ชุมชนและสังคมไทยเข้มแข็ง คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำสำนักงาน คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลด ทำไมต้องปฏิรูป และ สปกช คือใคร คลิกที่นี่

 

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติ

ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  เวลา 08.30 น. 15.30 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กทม.

 

จัดโดย

 

คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม  (สปกช.)

………………………………….

 

08.30 น. 09.00 น.                    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม

09.00 น. 09.15 น.                    ความเป็นมาและเหตุผลในการตั้งสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบ

เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม  (สปกช.)

                                                โดย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ 

ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

09.15 น. 10.00 น.                    ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

                                                โดย ศาสตราจารย์  นพ.ประเวศ วะสี                         

 

10.00 น. 12.00 น.                    เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง แนวทางการรับมือกับผลกระทบจากข้อตกลง

                                                เขตการค้าเสรีอาเซียนที่มีต่อเกษตรกรไทย

 

                                                ผู้ร่วมเสวนา        

 

– นายนิกร จำนง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นายภาวิญญ์ เถลิงศรี      

ผู้อำนวยการส่วนเจรจาสินค้าเกษตรและสิ่งแวดล้อม

สำนักเจรจาสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

นายเดชา ศิริภัทร

ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

 

– นายวัลลภ พิชญ์พงศา

                                                นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

 

                                                รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ

                                                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดำเนินรายการโดย  

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ สปกช. 

 

12.00 น. 12.15 น.                    ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

 

12.15 น. 12.30 น.                    สรุปการประชุมช่วงเช้า

โดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้อำนวยการ สปกช. 

 

12.30 น. 13.30 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30 น. 15.30 น.                    เวทีระดมความคิดจากภาคี เรื่อง การส่งเสริมการปฏิรูประบบ

เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร : แนวทางและการปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม (สปกช.)

 

 

update 02-02-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code