เปิดตัวสถานศึกษาต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์


ภาพประกอบจากสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


เปิดตัวสถานศึกษาต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ thaihealth


ศธ.จับมือ เครือข่ายงดเหล้า เปิดตัวสถานศึกษาต้นแบบ ตรึงพื้นที่สีขาวพร้อมสร้างภูมิกัน หวังลดปัญหาแอลกอฮอร์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดตัวเครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา และป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ที่กระทบต่อนักเรียน โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน


นางรัตนา กล่าวว่า สภาพแวดล้อมรอบข้างมีผลต่อเยาวชนในการเข้าถึงการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ผลกระทบที่ตามมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง นำไปสู่การก่อคดีอาชญากรรม ความรุนแรง และสิ่งเสพติด ดังนั้นการสร้างความตระหนัก และการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ต้องเป็นต้นแบบและช่วยกันทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว ลดความเสี่ยงของนักเรียนในการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยผลลัพธ์ที่ได้พบว่านอกจากช่วยลดปัญหาข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการรวมตัวของโรงเรียนแกนนำเครือข่าย 4 ภาค จำนวน 30 แห่ง ที่จะเป็นต้นแบบและขยายผลแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


อ.กนิษฐา ไทยกล้า นักวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า มีข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของเด็กและเยาวชน พบว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และนครปฐม มีเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เคยดื่มแอลกอฮอร์ถึงร้อยละ 69.5 และมีโอกาสได้รับความเสี่ยงสูงจากการใช้สารเสพติดถึง 2.8 เท่า โดยนักวิจัยมองว่า เมื่อเด็กไปเรียนแล้วเรียนไม่ได้ พอออกนอกห้องเรียนก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากไม่มมีภูมิคุ้มกันยับยั้งชั่งใจ ดังนั้นครอบครอบครัว สถานศึกษา จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้


ด้านนางมะลิษา บรรณาภูมิ ตัวแทนเครือข่ายครูแกนนำ 4 ภาค กล่าวว่า โครงการโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทฯ มาปรับใช้ในโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าบุหรี่ เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ เปิดเทอมเติมรัก โครงงานคุณธรรม และครูดีไม่มีอบายมุข ซึ่งผลการจากดำเนินกิจกรรมเฉพาะปี 2558 ที่ผ่านมา มีผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผอ.โรงเรียน และครู เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code