เปิดตัวสถานศึกษาต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


เปิดตัวสถานศึกษาต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ thaihealth


ภาคีเครือข่ายร่วมเปิดตัวเครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 6 มิ.ย. ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดตัวเครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา และป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ที่กระทบต่อนักเรียน โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน


นางรัตนา กล่าวว่า สภาพแวดล้อมรอบข้างมีผลต่อเยาวชนในการเข้าถึงการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ผลกระทบที่ตามมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำลง นำไปสู่การก่อคดีอาชญากรรม ความรุนแรง และสิ่งเสพติด ดังนั้นการสร้างความตระหนัก และการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ต้องเป็นต้นแบบและช่วยกันทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว ลดความเสี่ยงของนักเรียนในการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยผลลัพธ์ที่ได้พบว่านอกจากช่วยลดปัญหาข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการรวมตัวของโรงเรียนแกนนำเครือข่าย 4 ภาค จำนวน 30 แห่ง ที่จะเป็นต้นแบบและขยายผลแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป


อ.กนิษฐา ไทยกล้า นักวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า มีข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของเด็กและเยาวชน พบว่า เยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และนครปฐม มีเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เคยดื่มแอลกอฮอร์ถึงร้อยละ 69.5 และมีโอกาสได้รับความเสี่ยงสูงจากการใช้สารเสพติดถึง 2.8 เท่า โดยนักวิจัยมองว่า เมื่อเด็กไปเรียนแล้วเรียนไม่ได้ พอออกนอกห้องเรียนก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากไม่มมีภูมิคุ้มกันยับยั้งชั่งใจ ดังนั้นครอบครอบครัว สถานศึกษา จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้


ด้านนางมะลิษา บรรณาภูมิ ตัวแทนเครือข่ายครูแกนนำ 4 ภาค กล่าวว่า โครงการโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำสอนพ่อ ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทฯ มาปรับใช้ในโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าบุหรี่ เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ เปิดเทอมเติมรัก โครงงานคุณธรรม และครูดีไม่มีอบายมุข ซึ่งผลการจากดำเนินกิจกรรมเฉพาะปี 2558 ที่ผ่านมา มีผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผอ.โรงเรียน และครู เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีกกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ