เปิดตัว“นิทรรศการสืบสร้างสุข” ชวนไขคดีปริศนา หวังคนรุ่นใหม่รอบรู้ด้านสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส. 


เปิดตัว“นิทรรศการสืบสร้างสุข”  ชวนไขคดีปริศนา หวังคนรุ่นใหม่รอบรู้ด้านสุขภาวะ thaihealth


สสส. เปิดตัว “นิทรรศการสืบสร้างสุข” ชวนเยาวชนสวมบทบาท “สายลับฝึกหัด” ไขคดีคนหายจากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หวังคนรุ่นใหม่มีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการ “สืบสร้างสุข” (Health Detective) นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 2 กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ระบุว่า พื้นฐานสำคัญในการป้องกันโรคคือ การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานที่ สสส. ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เน้นความสำคัญของปัญหาและสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ป้องกันและลดอัตราจากเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย


เปิดตัว“นิทรรศการสืบสร้างสุข”  ชวนไขคดีปริศนา หวังคนรุ่นใหม่รอบรู้ด้านสุขภาวะ thaihealth


เปิดตัว“นิทรรศการสืบสร้างสุข”  ชวนไขคดีปริศนา หวังคนรุ่นใหม่รอบรู้ด้านสุขภาวะ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ฉบับล่าสุด ปี 2557 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคในเพศชายมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ ความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ส่วนเพศหญิงคือ น้ำหนักเกิน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) จึงควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้โจทย์นี้ ด้วยการริเริ่มจุดประกายนวัตกรรมจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างค่านิยมที่ดีกระตุ้นเด็กและเยาวชน ตลอดจนสาธารณชนเกิดความตระหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบ “นิทรรศการสืบสร้างสุข” สอดแทรกแนวคิดและวิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ


เปิดตัว“นิทรรศการสืบสร้างสุข”  ชวนไขคดีปริศนา หวังคนรุ่นใหม่รอบรู้ด้านสุขภาวะ thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ มีเป้าหมายในการขยายฐานผู้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารสู่สาธารณะ สร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตให้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ ปี 2563 พัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ ผ่าน “นิทรรศการสืบสร้างสุข” มุ่งปลูกฝังวัยเด็กให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกัน และความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านประสบการณ์ร่วม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้ สวมบทบาทเป็น "สายลับฝึกหัด" ค้นหาสาเหตุคดีคนหายที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs อาทิ บุหรี่ อุบัติเหตุ ความเครียดจากปัญหาการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย


เปิดตัว“นิทรรศการสืบสร้างสุข”  ชวนไขคดีปริศนา หวังคนรุ่นใหม่รอบรู้ด้านสุขภาวะ thaihealth


ทั้งนี้ “นิทรรศการสืบสร้างสุข” เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วิถี New Normal อย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนเข้าชมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ SOOK

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ