เปิดตัวนวัตกรรม เกมออนไลน์ หยุด คิด ถาม ทำ

ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 ที่ห้องประชุม Function SIX A-B โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา “ผู้สูงอายุ (จะ) อยู่อย่างไรในยุคเฟคนิวส์”เผยผลสำรวจสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สื่อต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยปี 2565 เปิดตัวนวัตกรรม เกมออนไลน์ “หยุด คิด ถาม ทำ” STAAS (สต๊าซ) ชุดที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=326330

Shares:
QR Code :
QR Code