เปิดตัวกิจกรรม `ปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62`

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพโดย สสส.


เปิดตัวกิจกรรม 'ปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62' thaihealth


เปิดตัวกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62 จัดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์กว่า 1,248 กิจกรรม พร้อมถอดบทเรียนกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย พบส่วนใหญ่ชอบเข้าค่าย แนะประถมฯ สนุกสนาน มัธยม ใช้วิชาการสอดแทรกประเด็นสังคม มหา’ลัย ปรับใช้ในชีวิต


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง”  ว่า สสส.ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่กระจายทุกภูมิภาคถึง 1,248  กิจกรรม รวมถึงการเปิดรับตำแหน่งงานพิเศษ 10,000 ตำแหน่ง ที่สำคัญปีนี้ สสส. จัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจอุดช่องโหว่ที่สำรวจพบว่า มีเด็กกว่า 43% เข้าไม่ถึงกิจกรรมอะไรเลยเพราะบ้านอยู่ไกล โดยนำร่องเพิ่มในพื้นที่ 15 จังหวัด กิจกรรมทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ใน www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถค้นหากิจกรรมที่มีความหลากหลายใน 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าถึงกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายขึ้น


เปิดตัวกิจกรรม 'ปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62' thaihealth


ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า สสส.ได้ประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ อันดับ 1 เข้าค่าย45% อันดับ 2 ท่องเที่ยว  ทัศนศึกษา 22.4%  อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9% เมื่อแยกเป็นวัยต่างๆ เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุก น่าสนใจ เช่นการไปเที่ยวหรือการไปทัศนศึกษา เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมให้เนื้อหารอบด้าน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความสนุกสนาน และต้องกระตุ้นความสนใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ส่วนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเน้นวิชาการ สอดแทรกประเด็นทางสังคมเข้าไปด้วย เยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปพัฒนาตัวเองได้ กลุ่มเยาวชนสายอาชีวะ ควรทำกิจกรรมแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop ไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์มากแต่ให้เน้นทักษะที่เขาจะนำไปใช้ได้ในอาชีพ


เปิดตัวกิจกรรม 'ปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62' thaihealth


นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ  มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายในวิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์” โดยในปี 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์


เปิดตัวกิจกรรม 'ปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62' thaihealth


นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ปณท.จัดกิจกรรม One Day Camp ชวนเด็ก ๆ ไปเปิดหน้าต่างบานเล็กสู่โลกใบใหญ่ สารพันเรื่องราวที่น่าสนใจบนดวงแสตมป์ทั้งของไทยและเทศในพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ส่องแสตมป์ดวงแรกของโลกและของไทย พร้อมสนุกกับกิจกรรมสะสมแสตมป์ อีกหนึ่งงานอดิเรกที่คาดไม่ถึงสำหรับเด็กยุคไอที และจะมีค่ายตะลุยโลกแสตมป์ 4 วัน 3 คืน ซึ่งจะพาเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 14 ปี จำนวน 100 คน ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่และเรื่องราวที่อยู่บนดวงแสตมป์


สำหรับภาคีความร่วมมือกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศิลปากร มิวเซียมสยาม ทีเคพาร์ค  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์กรภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เทสโก้โลกัส คิสซาเนีย อะเดย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น  และเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายนับเราด้วยคน มิวสิคแชร์ลิ่ง เป็นต้น


เปิดตัวกิจกรรม 'ปิดเทอมสร้างสรรค์ปี 62' thaihealth


ค้นหารายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่  www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com 


Facebook: Happyschoolbreak 


Twitter: pidterm

Shares:
QR Code :
QR Code