เปลี่ยนพลังวัยทีน Gen Me ให้เป็น Gen A

         สังคมเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน คนรุ่นใหม่ Gen Me นึกถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง จนหลงลืมความรับผิดชอบต่อสิ่งรอบตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปลุกพลังเด็ก รุ่นใหม่กลุ่มนั้น ให้กลายเป็นคนรุ่นใหม่ Gen A รับผิดชอบและดูแลสังคม


/data/content/24727/cms/e_dfgkloquxy69.jpg


          สสส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิบัติการ "พลังสื่อพลเมือง เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง" สร้างเด็ก Gen A ปลุกพลังจิตอาสา เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สังคม เตรียมโชว์ผลงานในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ปลายปีนี้


          ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม น้องๆ หลายร้อยคน ซึ่งเป็นเจ้าของความคิดที่เข้าร่วมโครงการ "พลังสื่อพลเมือง เพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง" (Active Citizen and Media for change) ได้มารวมตัวกัน เพื่อรับข้อมูล และเรียนรู้วิธีการผลิตสื่อ ก่อนที่จะลงพื้นที่ ไปทำจริง


          งานนี้เจ้าภาพใหญ่ สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) และสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แผนงาน สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกสาธารณะและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ผ่านกระบวนการสื่อสารโดยไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดเทคนิคเพื่อสะท้อนปัญหาและเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง


/data/content/24727/cms/e_cfgmoqsvxz15.jpg


          โดยมีวิทยากรร่วมสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ "อู๋" ธวัชชัย แสงธรรมชัย จากรู้สู้ Flood, รัฐ จำปามูล เจ้าของ Sputnik Tales และผลงานของเขา "เพลงพระอาทิตย์"


          รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. กล่าวว่า พลังของเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนความเชื่อของผู้รับสาร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมในทิศทางสุขภาวะ และบ่มเพาะพลเมืองคุณภาพ (Active citizen)


          ดังนั้นเป้าหมายของโครงการนี้ คือ การเปลี่ยนเยาวชนในยุคปัจจุบันที่เป็น "Gen ME" หรือ Me Generation ที่มองตัวเองสำคัญที่สุด และเป็นศูนย์กลาง ให้เป็น "Gen A" หรือ Generation Active/ Active Citizen หรือพลเมืองสร้างสรรค์ พลเมืองตื่นรู้ ที่รู้จักการแบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ โดยมีเป้าหมายใน 4 ข้อ คือ 1.เพื่อกระตุ้น/ปลุกให้สังคมเกิดความตื่นตัว เห็นโอกาส และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น


          2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา 3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของพลเมืองที่สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจากสังคมจริง 4.เพื่อสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ให้เกิดการขับเคลื่อนขบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


/data/content/24727/cms/e_ceghjklmr157.jpg


          โครงการนี้มีการจัดกระบวนสื่อสร้างสรรค์ 6 ประเภท คือ 1.ประเภทละคร และดนตรี 2.ประเภทงานเขียนและการ์ตูน 3.ประเภทกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การออกแบบชุมชนและสถาปัตยกรรมชุมชน 4.ประเภทโฆษณา, ไวรัลคลิป, โปสเตอร์, ป้าย, สื่อรณรงค์, 5.โซเชียลเน็ตเวิร์ก และ 6.ประเภทการฝึกอบรม, ค่ายอาสา โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 153 คน จำนวน 80 โครงการ ซึ่งจะมีการจัดงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ในช่วงปลายปีนี้


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code