เปลี่ยนทัศนคติพ่อแม่ อ้วน…ดูน่ารักแต่เสี่ยงโรค

สังคมปัจจุบันกำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าบริโภคนิยม ลัทธิบริโภคนิยมกำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้คน และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกด้าน ทั้งกายและจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคต

การบริโภคนิยมหมายถึงการใช้ชีวิตเกินความจำเป็น เกินฐานะ และเกินกำลังใจและกาย ภาพรูปธรรมที่ปรากฏคือ ภาพของคนอ้วนเต็มสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เขาเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคที่ถูกต้อง เพื่อลดความคิดเชิงบริโภคนิยม และเพื่อให้ศิลปะแขนงหนังสือและการ์ตูนเป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภค แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา จัดโครงการ “ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างแรงบันดาลใจสุขภาวะ (เรื่องสั้น การ์ตูนวาด)

ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน และไม่อยากอ้วน” เพื่อลดความคิดเชิงบริโภคนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปล่อยให้เด็กอ้วน โดยเผยแพร่แนวความคิดเรื่องนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ประเภทเรื่องสั้น และงานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคอ้วนในช่วง 10 ปี มีสถิติค้นพบว่าอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตามสถิติสรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก มีรายงานว่า เฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5

กรมอนามัยได้เคยประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่า ในปี พ.ศ.2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 นั่นหมายความว่า ในเด็ก 5 คนจะมีเด็กอ้วน 1 คน และเด็กวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10 ที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และความเสี่ยงต่อไปก็เป็นโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ ต้องสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ฯลฯ อีกมากมาย

เมื่อสถานการณ์โรคอ้วนและความเชื่อที่ผู้ปกครองมีต่อการเลี้ยงดูเด็ก ยังคงเข้าใจว่าเด็กอ้วนคือเด็กน่ารัก เด็กอ้วนคือสมบูรณ์ เด็กอ้วนเป็นเด็กที่แข็งแรง แต่ลืมคิดไปว่านั่นคือความเสี่ยง เพราะเด็กอ้วนในวันนี้เป็นที่มาของผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้า

ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคนิยม และการไม่ปล่อยให้เด็กอ้วน ผ่านงานเรื่องสั้นและงานการ์ตูน ให้นักเขียนและนักวาดการ์ตูนที่มีชื่อเสียง และเยาวชนที่อยากเขียนและอยากวาดการ์ตูนได้มีโอกาสสร้างสรรค์งาน และที่สำคัญให้สังคมได้รับรู้และตื่นตัวเรื่องโทษของบริโภคนิยม และการปล่อยให้เด็กอ้วน

นายดนัยกล่าวว่า สำหรับประเภทที่เปิดรับสมัครแบ่งเป็น บุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ในมุมมองของการให้ความรู้เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ๆ แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ควรปล่อยให้ลูกหลานของตนเองต้องเสี่ยงกับภาวะโรคอ้วน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเปิดรับ ดังนี้

ไม่จำกัดอายุ งานเขียนเรื่องสั้นไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ a4 หรือการ์ตูนช่อง จำนวนไม่เกิน 16 หน้ากระดาษ a4  ปิดรับผลงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

สำหรับประเภทเยาวชน

จัดประกวดภายใต้หัวข้อ “ไม่อยากอ้วน” ในมุมมองของเด็กและเยาวชนที่ต้องการสื่อสารไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่อยากตกอยู่ในภาวะโรคอ้วนแล้ว คุณสมบัติ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

งานเขียนเรื่องสั้นไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ a4 หรือการ์ตูนช่อง จำนวน 3-8 หน้ากระดาษ a4 ปิดรับใบสมัครพร้อมตัวอย่างผลงานที่เคยเขียนหรือวาด วันที่ 6 มกราคม 2557 โดยสำหรับเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 25 คน ทั้งนักเขียนและนักวาดการ์ตูน จะได้เข้ารับการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพด้วย

ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

“ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของเจ้าของผลงาน โดยทางโครงการปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว สสส. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และกองทุนศรีบูรพา และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ แต่มิใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์” ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพระบุ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร บทความ และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pings.in.th หรือ www.artculture4health.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร.0-2612-6996-7 ต่อ 102

การประกวด “เรื่องสั้น การ์ตูนวาด” ดังกล่าวนี้ จะเป็นการจุดประกายให้เยาวชนและคนไทยใส่ใจและรู้เท่าทันภัยเงียบของความอ้วนที่เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บมากมายได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ