เน้นประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ

ที่มา: กรมควบคุมโรค


เน้นประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “Clean Air for Health อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี” เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง


นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนางรุ่งทิวา พานิชสุโข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “Clean Air for Health อากาศสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดี”


          นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศนับว่า เป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ในพื้นที่ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสภาพแวดล้อมได้ เช่น ปัญหาน้ำเสีย การจัดการขยะหรือมลพิษทางอากาศ รวมถึงปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างต่างๆ


          จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น พบว่าคุณภาพอากาศทั่วไป มีค่าฝุ่นขนาด PM10 เกินกว่าค่ามาตรฐาน ขณะที่สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศมีค่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ Benzene, Bu-tadiene และ Chloroethane


          กรมควบคุมโรค จึงมีความห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือคาดว่าจะเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก กรมควบคุมโรคจึงดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “Clean Air for Health อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี” เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ และหันมาใส่ใจ ดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน


          ด้านนางรุ่งทิวา พานิชสุโข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติให้เป็นพื้นที่นำร่องและได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการรณรงค์ดังกล่าวที่กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ และหันมาใส่ใจ ดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code