เนคเทคผลิต “ประสาทหูเทียม” ช่วยผู้พิการ

หลังพบไทยมีผู้พิการขาสูงถึงปีละ 35,000 ราย

 

เนคเทคผลิต “ประสาทหูเทียม” ช่วยผู้พิการ            เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวในงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2008 ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ว่าที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลรัฐเพียงไม่กี่แห่งที่จัดโครงการฝังประสาทหูเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ผู้พิการทางการได้ยินไม่ถึง 200 ราย ซึ่งไม่เพียงพอ เนื่องจากมีราคาสูงประมาณ 8-9 แสนบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดำรัสให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และหน่วยงานวิจัยพัฒนาประสาทหูเทียมให้มีราคาถูกที่สุด โดยไม่ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ และให้พัฒนาขาเทียมให้เหมาะสมกับอาชีพของผู้พิการ เช่น ชาวนา นักกีฬา เป็นต้น

 

            นพ.ปิยวิทย์ สรไชยเมธา หัวหน้างานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีผู้พิการด้านร่างกายร้อยละ 1.2 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการแขนขา โดยเฉพาะผู้พิการขาพบสูงถึงปีละ 35,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือแม้กระทั่งความพิการจากโรคเบาหวาน ล่าสุด ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ร่วมกับเนคเทค และมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาขาเทียมที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของคนไทยในแต่ละภูมิภาค ผู้พิการขาเทียมที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาจะต้องมีขาเทียมที่มีความคงทนเป็นพิเศษ และสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องซ่อมแซม หากผลการศึกษาสำเร็จจะทำให้ผู้พิการขาเทียมเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update 14-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code