เทศกาล ปลูกสุขเฟส Plook Sook Fest

ปลูกสุขเพส

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 ย่านเมืองเก่าสงขลา จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง มูลนิธิประยูรเพื่อศิลปะ บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด และภาคีเครือข่ายปลูกสุข จ.สงขลา นำร่องจัดเทศกาล “ปลูกสุขเฟส (Plook Sook Fest)” น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว โดยศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว ประจำปี 2566 พบว่า เด็กเยาวชนไทยเติบโตในครอบครัวเปราะบางที่มีปัญหาทับซ้อนและยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ มีเด็ก 1.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ และร้อยละ 15.1 หรือราว 1.3 ล้านคน ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ขาดการฝึกทักษะด้านอาชีพ นำมาสู่การว่างงานและขาดรายได้ นอกจากนี้ปัญหาความเครียดและซึมเศร้าในเด็กยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานผลประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ (Mental Health Check) ของกรมสุขภาพจิต เดือน มี.ค. 2565-เม.ย. 2566 มีเยาวชนทำแบบประเมินสุขภาพจิต 1.8 แสนคน จากจำนวนนี้มีกลุ่มเยาวชน 7,285 คน เสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายสูง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=364163

Shares:
QR Code :
QR Code