เทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง

featured

เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเทศกาลสวนผักคนเมือง : ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง
(Cityfarm Festival 2015 : Ep. City’s Little Sprouts)ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาสมาทำกิจกรรม และเรียนรู้ทั้งเรื่องการปลูกผัก รู้จักที่มาของอาหาร และการเชื่อมโยงเรื่องผักกับกระบวนการเรียนรู้ในมิติอื่นๆ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ)

Shares:
QR Code :
QR Code