เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ thaipr.net


เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค thaihealth


อพวช. จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง กระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภาคเหนือ ในงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค” จ.เชียงราย


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค จัดงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค" จ.เชียงราย หวังกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ, นิทรรศการวิกฤตขยะ, นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์, นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ และร่วมสนุกทดลองค้นหาคำตอบไปกับชิ้นงาน Science on the Move และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินการจัดงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในจังหวัดเชียงราย อันจะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังสำคัญร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดแรงบันดาลใจผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย


เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค thaihealth


ด้าน ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงานดังกล่าว ฯ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของด้านสถานที่ รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนของภูมิภาคที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เป็น อย่างดี อีกทั้งยังได้สัมผัสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดค้นริเริ่ม ประดิษฐ์และทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต


ภายในงานได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายมาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ Coming to big Element of All ร่วมต้อนรับปีแห่งตารางธาตุสากลและทำความรู้จักและเรียนรู้ขององค์ประกอบของธาตุในชีวิตประจำวัน, นิทรรศการวิกฤตขยะ ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาจากขยะ , นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง นิทรรศการที่พาทุกคนท่องไปในร่างกายของเรา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การลดพุงเพื่อร่างกายที่แข็งแรง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ ( Enjoy Science Careers) ชวนมาทำรู้จักในอาชีพในสายงานด้าน STEM พร้อมสร้างประสบการณ์และแนวทางสู่การก้าวสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21, การแนะนำความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี รู้จักและทำความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) , การแนะนำถ่ายทอดโครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมถ่ายทอดสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนในเขตภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาและต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน จากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน (ศภว.1) , การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ท้าทายทักษะและความสามารถ กับการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษให้ลอยตัวในอากาศได้นานที่สุด ,นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), มหกรรมพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน "ปาเชียงแสนปิ๊กบ้าน" จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย


เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค thaihealth


ผศ.ดร.รวิน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ภายในงานครั้งนี้ หวังช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมของสังคม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความแข็งแกร่งของประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคต"


ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน งาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับหมู่คณะที่ต้องการจองเข้าชม หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 2122 , 2109

Shares:
QR Code :
QR Code