เทพสตรีพร้อมเสริมสุขภาวะ

หวังบุคลากร รวมทั้งนักศึกษาเกิดพฤติกรรมสุขภาพเป็นวิถีชีวิต

เทพสตรีพร้อมเสริมสุขภาวะ 

          นายตระกล จันทสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ จะเห็นได้จากผลงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาวะสมบูรณ์ ทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพราะสุขภาวะที่สมบูรณ์ส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์และสังคม ทำให้เกิดความตื่นตัวที่จะเสริมสร้างสุขภาพ

 

          “มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา รวมกันกว่า 10,000 คน นับเป็นชุมชนใหญ่ที่จะพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของสุขภาวะที่ดี จนนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพเป็นวิถีชีวิต นอกจากนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในเขต 4 จังหวัด ภาคกลางตอนบน และเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ทำให้สามารถร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี สำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครง การนั้นอยู่ในช่วงของเดือน ก.ค. 2551 – มิ.ย. 2552

         

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update:27-10-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code