เทคนิคเลิกเหล้า สร้างเสริมกำลังใจ

โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยองค์กรงดเหล้า ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการลด ละ เลิก อบายมุข


เทคนิคเลิกเหล้า สร้างเสริมกำลังใจ thaihealth


ด้วยเพราะเหล้าถือเป็นต้นเหตุของความประมาทและความรุนแรง ผลสำรวจพบว่า ผู้ดื่มร้อยละ 36.6 มีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และหรือปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว สามีที่ดื่มเหล้าทำร้ายภรรยาถึงร้อยละ 19.2 สูงกว่ากลุ่มสามีที่ไม่ดื่มถึง 3 เท่า


ศูนย์วิจัยปัญหาสุราในปี 2556 พบว่า โรคที่สำคัญจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 56 รองลงมา คือบาดเจ็บ ร้อยละ 23 โรคตับแข็ง ร้อยละ 9 ทั้งนี้ การดื่มสุราจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและทำร้ายตนเอง ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและคนรอบข้าง


การลด ละ เลิก โดยเริ่มต้นจากเทศกาลเข้าพรรษาจึงเหมือนฝึกตัวเอง พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย จิตแพทย์กองจิตวิทยาและประสาทวิทยา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ช่วงเข้าพรรษาซึ่งรณรงค์ให้ประชาชนเลิกเหล้านั้น ถือเป็นเรื่องดีที่ผู้ที่ติดเหล้าจะมีแรงจูงใจและมีกำลังใจ โดยในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีจะมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาจำนวนมาก โดยจากการติดตามสายด่วนศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 พบว่าร้อยละ 60 เป็นญาติ ร้อยละ 40 เป็นผู้ที่ต้องการเลิกเหล้า ซึ่งติดตามคนกลุ่มนี้ต่อเนื่อง 3 เดือนและ 6 เดือน พบว่าร้อยละ 60-70 เลิกเหล้าได้จนจบพรรษาและยังเลิกต่อเนื่องได้


ปัญหาของการดื่มเหล้านั้นอยู่ที่ปริมาณและความถี่ หากดื่มต่อเนื่องร่างกายจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์ทำให้ดื่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดื่มนานๆ เข้า ก็จะทำให้สุขภาพทรุดโทรม การหยุดเหล้ากะทันหันในผู้ที่ดื่มหนัก จะเกิดอาการถอนเหล้าได้


อาการถอนเหล้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณการดื่มที่ผ่านมา อาการจะเกิดขึ้นตั้งแต่หยุดดื่มวันแรก เช่น คลื่นไส้ วิตกกังวล มือสั่น ใจสั่น เป็นต้น เป็นอยู่ 3-4 วัน และหาย แต่หากเป็นผู้ที่ดื่มหนักมากติดต่อกันนานอาการจะรุนแรง เสี่ยงชัก เห็นภาพหลอน อาจต้องให้ยาถอนพิษสุราร่วมด้วย หากเคยมีประวัติว่าหยุดเหล้าแล้วเกิดอาการชัก ก็ควรปรึกษาแพทย์


พ.อ.นพ.พิชัย ชี้ว่า ผู้ที่อยากลด ละ เลิก เหล้า ควรบอกครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อให้มีกำลังใจ หรือปรึกษาแพทย์ ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา เพื่อขอวิธีการเลิกที่ถูกต้อง ระยะเวลาที่จะสามารถเลิกได้ถาวรอยู่ที่การทำอย่างต่อเนื่อง 1 ปี


จากการสำรวจด้านระบาดวิทยาของกรมสุขภาพจิต พบว่ามีประชาชนที่ดื่มอย่างหนัก 5.3 ล้านคน ในจำนวนนี้ถึงขั้นติดเหล้า 2 ล้านคน แต่เข้ารับการบำบัดมีแค่หลักแสนคนเท่านั้น ซึ่งการได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง และสร้างกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เลิกเหล้าได้และไม่กลับไปดื่มซ้ำ


 


 


ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code