เตือน ปิดเทอมเด็กเสี่ยงจมน้ำ

ที่มา: มติชน


เตือน ปิดเทอมเด็กเสี่ยงจมน้ำ thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงปิดเทอม เด็กๆออกไปเล่นน้ำตามลำพังเนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานหรือไม่มีเวลาดูแล แนะผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้ปกครองต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันการจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย อายุต่ำกว่า 15 ปี ข้อมูลจาก สธ.ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2559) เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 101 คน ปี 2559 พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต 699 ราย เป็นเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่าตัว กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบ 256 ราย รองลงมา 5-9 ปี พบ 238 ราย และ 10-14 ปี พบ 205 ราย ซึ่งเดือนที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด คือ ตุลาคม 78 ราย รองลงมา เมษายน 75 ราย และ มีนาคม 70 ราย ตามลำดับ


          "ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เริ่มปิดเทอม (วันที่ 24 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2560) เพียง 15 วัน พบว่ามี เหตุการณ์เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำ 8 เหตุการณ์ เสียชีวิตถึง 11 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ 10-14 ปี ถึง 7 ราย อายุ 5-9 ปี 3 ราย และอายุต่ำกว่า 5 ปี 1 ราย ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุของการตกน้ำเสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เด็กเล่นน้ำกับกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือ พลัดตกน้ำ จมน้ำ แหล่งน้ำที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุด คือ คลองชลประทาน และฝายเก็บน้ำ"

Shares:
QR Code :
QR Code