เตือน นำสัตว์เข้าโรงพยาบาล เสี่ยงแพร่เชื้อ

ที่มา: เว็บไซต์ กรมสุขภาพจิต


เตือน นำสัตว์เข้าโรงพยาบาล เสี่ยงแพร่เชื้อ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ. ย้ำห้ามนำสัตว์เข้ามาในโซนบริการของ รพ. และ คลินิก ชี้เป็นพาหะทั้งไวรัส แบคทีเรีย เห็บ และ หมัด เป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคให้ผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานต่ำได้ ย้ำผิด พ.ร.บ. สถานพยาบาล


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กระแสความนิยมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา และนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ มีให้เห็นมาอย่างยาวนานในสังคมไทย อาจด้วยเจ้าของหลายคนเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงของตน สะอาด ปราศจากเชื้อโรค สามารถนำไปยังสถานที่ใดก็ได้ แต่ที่จริงแล้วสัตว์เลี้ยงเหล่านี้อาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อ อาทิ เชื้อไวรัส, เชื้อแบคทีเรีย, เห็บ และ หมัด ซึ่งหากมีการสัมผัส หรือถูกเลีย บริเวณใบหน้า มือ หรือ แขน ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อ รวมทั้ง “ขนสัตว์เลี้ยง” ยังเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ หรือกระตุ้นให้เกิดภาวะโรคหอบหืดได้ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย สบส. ขอเน้นย้ำ ให้สถานพยาบาล หรือคลินิกทุกแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล เข้มมาตรฐานความสะอาด ห้ามนำสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัข แมว นก ฯลฯ เข้าในพื้นที่บริการโดยเด็ดขาด


“ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลต่างก็มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย จึงห้ามน้ำสัตว์เข้ามาในพื้นที่บริการ รวมทั้งเพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน สถานพยาบาลตามที่ พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน คือ 1. สถานที่ ต้องสะอาด 2. แพทย์ผู้ให้บริการ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3. การบริการต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 4. ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 5. ความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน” นพ.ธงชัย กล่าว


ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ตาม มาตรา 34 พ.ร.บ. สถานพยาบาลฯ กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะต้องควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสม แก่การใช้เป็นสถานพยาบาล และกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ในหมวดที่ 1 กำหนดให้บริเวณคลินิกทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย หากได้รับการแจ้ง หรือตรวจพบว่าคลินิกใดนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพื้นที่บริการ หรือ ปล่อยปละละเลย ให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ สบส. จะดำเนินการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำโดยทันที และจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ดำเนินการให้ปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย ได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากครบระยะเวลา ที่คลินิกได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จะทำการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด เป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ