เตือนโพสต์ข้อมูล“ผู้ป่วย”ในโลกออนไลน์เสี่ยงผิดกม.

   /data/content/19666/cms/dgiknsvz4579.jpg       เลขาธิการ คสช.เตือนผู้หวังดีโพสต์ข้อมูลผู้ป่วยในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขอความช่วยเหลือถือว่าผิด พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ชี้ล้ำเส้น เสี่ยงถูกการนำมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ของฝ่ายต่างๆ วอนเคารพสิทธิส่วนบุคคลไม่ระบุชื่อ-นามสกุล จี้หน่วยงานรับผิดชอบ กม.คอมพิวเตอร์จัดการ

          นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) กล่าวว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะมาตรา7 ที่กำหนดว่า ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย นอกจากนี้ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่น เพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่า มีการนำข้อมูลของผู้ป่วยมาเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียต่างๆจำนวนมาก โดยมีการระบุข้อมูลผู้ป่วยค่อนข้างละเอียดทั้งชื่อนามสกุล ลักษณะอาการที่ป่วยทั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

          “อยากให้เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งบางครั้งอาจลำเส้นเกินไป จนไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้ของฝ่ายต่างๆ จำเป็นที่หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต้องดำเนินการจัดการ แต่ปัญหาหนึ่งคือไม่มีผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์ร้องเรียน ทั้งนี้ อยากขอร้องว่าหากจะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วย ไม่ควรที่จะระบุชื่อ นามสกุลของผู้ป่วย หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย” เลขาธิการ คสช.กล่าว

 

 

ที่มา : เว็บไซด์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code