เตือนลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตือนลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเตือนลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษทั้งปรับทั้งจำ  ผู้ใดพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ทุกช่องทาง


นางสาวอรุณ แก้ววิทย์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงแรงงานได้มีการเปิดให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาลงทะเบียนและขออนุญาตทำงานในประเทศไทยเพื่อให้เป็นการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดนั้นจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ และมีความผิดต้องรับโทษหากฝ่าฝืนกฎหมาย เช่นเดียวกับนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วย โดยผู้ลักลอบทำงานและผู้ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนั้น ได้มีบทกำหนดโทษนายจ้างและคนต่างด้าว ที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดของการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ดังนี้


คนต่างด้าว ที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ เป็นการฝ่าฝืนในมาตรา 8  อัตราโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท  คนต่างด้าวเข้ามาเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจโดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียน ฝ่าฝืนในมาตรา 61 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท  คนต่างด้าวที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ฝ่าฝืนมาตรา 68 อัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท


ในส่วนของนายจ้าง หากผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืนมาตรา 9 อัตราโทษ ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน ถ้ากระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท  ต่อต่างด้าวที่จ้าง 1 คน  หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ  ผู้ใดไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือไม่แจ้งคนต่างด้าวออกจากงานภายใน 15 วัน นับแต่วันจ้างหรือวันที่คนต่างด้าวออกจากงาน ฝ่าฝืนมาตรา 13 อัตราโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท    ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนมาตรา 98 (2) (3) (4) หรือ 5  อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่าฝืนมาตรา 98 วรรค 3 อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารประจำตัวของต่างด้าว ฝ่าฝืนมาตรา 131 อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


หากพบการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โปรดแจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 22 หมู่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000   โทร.034-564315 ต่อ 101,107  ทางLINE @nxj8229d  หรือ FACEBOOK สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code